„Žive subvencije“ su bile te­ma sastanka predsjednika Hrvatskoga kulturnoga dru­štva u Gradišću ddr. Stanka Horvata i predsjednika Gradišćanskoga zemaljskoga s­a­bora Kristijana Iledića. Hor­vat je informirao Iledića i o ukinuću „žive subvencije“ za Hkd, komu da jako fali ov oblik zemaljske odnosno državne potpore, ku su zgubi­li pred par ljet, kad je Mate Kliković stupio u mirovinu. Hrvatskomu štamparskomu društvu da se to isto grozi, je rekao Horvat. Hrvatske novine bez žive subvencije da nećedu moć opstati, je Horvat osvidočen.

ŽELJEZNO — Pandiljak, 19. marca su se sastali pred­sjednik Hkd-a i Savjeta za hrvatsku narodnu grupu, ddr. Stanko Horvat, i predsjednik Zemaljskoga sabora, Kristijan Iledić. Ovom prilikom se je Stanko Horvat još jednoč za­hvalio za podupiranje inicijati­ve gradjanov Minority SafePack. Podupiranje „službenoga Gradišća“ je sigurno jako pozitivno uticalo na kampanju za sabiranje potpisov.

Jedna tema razgovora bila je i dojduća velika priredba Federalistične unije europskih na­rodnosti (Fuen): Europeada 2020. (www.europeada.eu) u Koruškoj. To je medjunarodno naticanje europskih manjin u nogometu. Zemaljska vlada Koruške je i pinezno jako podupirala kandidaturu sloven­ske manjine. Predsjednik sabora Iledić se je pozitivno izrazio o tomu, da bi Zemlja Gradiš­će podupirala nastup nogomet­ne reprezentacije Hrvatov iz Gradišća. Ova reprezentacija, ku redovito sazove Hkd, je u prošlosti bila aktivna (i us­pje­šna) na nogometni naticanji, ke organizira Hrvatski nogometni savez.

Nadalje se je i pominalo o takozvanoj „živoj subvenciji“. Ukidanje te žive subvencije je Hkd-u prouzrokovalo velike po­teškoće a za Hrvatske novine je to pitanje povezano s pita­njem opstanka, je rekao Horvat. Ukidanje „žive subvenci­je“ Hkd-a je polag Horvata bi­lo nepravično. Iledić da o toj problematiki ništ nije znao. Ostale teme su bila opća pita­nja u manjinskoj politiki.

Stanko Horvat je bio jako oduševljen od pozitivne atmo­sfere razgovora i se veseli dalj­njoj razmjeni. Bilo mu je jako drago, da ga je pozvao pred­sje­dnik Sabora Iledić. Hor­vat kani predložiti mi­njanje pos­lovnoga reda Savje­ta, jer je to po 25 ljeti potribno.

(uredn.)

Kategorije