Jasmin cvijet na perzijskom jeziku znači dar od Boga. Ete­rično ulje jasmina se jur dvi tisuć ljet dugo hasnuje u aromaterapiji, ar povoljno djeluje na živce, strah i stres, srce, krvni pritisak, dišne organe i imunitet. U istoku se misli, da je afrodizijakum. Jasmin se dodaje kod 83% ženskih i 33% muških parfemov. Zna­n­­stveniki su usta­no­­vili da du­ha jasmina ravno tako djeluje umirujuće kotno neki konvencionalni medikamenti za smirenje.

Ali za razliku od vračtva, duha jasmina ne izaziva nikakove neže­lj­ene efe­kte. Na­mjesto da uzi­ma­mo me­di­ka­men­­te za smire­nje, bi ada mogli podušnuti jasmin, ki je molekularno spodoban me­di­ka­­­mentu Va­li­u­mu, tvr­du nimški znan­stveniki! Uz duhu jasmina se laglje zaspi. Molekuli, ki pritom kroz plu­ća dospenu u krv, moru slu­žiti kot moćno na­do­mješće­nje za medikame­n­te, ki sedira­ju, velu znan­stveniki na sve­u­čilišću u Bochumu kot i Düsseldorfu. Znanstveniki su testirali stovetere duhe na miši i ljudi, da vidu kako one djeluju na funkcioniranje ta­kozvanoga neurotransmitera Gaba. Ispostavilo se je, da duha jasmina prouzrokuje isto kot i Valium. Odluču­ju­ća je doza. Ali bu­ket cvijeća u hiži ne djeluje isto kotno Valium. Za­to ćedu znanstveniki spomenutih nimških sve­učilišć kemijsku strukturu molekulov duhe jasmina preminiti tako, da se pojača djelovanje jasmina. Ovo ot­kri­će je jur sada epohalno.

Kategorije