Polaznikom Škole srpskoga jezika ku u Beču organizira odbor Skpd Prosvjeta, povodom kraja školskoga ljeta, svečano su uručene svidočbe o pohadjanju. Dodjeli su, osim školarov, nazočili roditelji, svećeničtvo i svi Pro­svjetini pedagogi i Svetlana Matić, potpredsjednica be­čkoga odbora Prosvjete.

BEČ — Zvanično je završeno peto školsko ljeto ovoga pr­ojekta dopunske škole. Školari su, osim svidočanstva, do­stali i diplome časopisa za di­cu Vitez i knjige na poklon. Knjige su donacija prijateljev Prosvjete — časopisa Vitez iz Beograda, pak ćedu školari u prazniki moći vježbati ćirilicu.

Svetlana Matić je zahvalila nazočnim na suradnji i po­zva­la ih da i dojduća ljeta budu dio obrazovnih i kulturnih aktivnosti Prosvjete. Posebno je zahvalila episkopu Andreju, sve­ćenstvu i svim crikvam Srp­ske pravoslavne crikve u Beču i Austriji ki podržavaju ov pro­jekt od početka. Podsjetila je da školu nije lako održavati, ali da ipak postoji podrška, izmed ostaloga, Uprave za dijasporu i Srbe u nadležnosti Minista­r­stva vanjskih poslov Srbije i je pozvala i predstavnike srpskih klubov u Beču i Austriji da ne ignoriraju ov projekt već da ga podržu, da se uključu u djelo škole i pošalju dicu da uču sr­p­ski jezik jer ovo je škola za svu dicu srpskoga porijekla u Au­striji, kao i za sve one ki želju naučiti srpski jezik na pravi na­čin.

„Svi su veseli jer se škola svako ljeto razvija i ča se sva­ko ljeto broj školarov povećava, a nastava nadogradjuje i biva sve kvalitetnija. Kad sam po­č­e­la djelati imala sam samo jedan razred ki je učio osnove jezika, ćirilice i naše kulture. Sada, pored razreda ki uči početni nivo, predajem u razredu u kom školari dobro poznaju jezik i koristu ćirilicu, tako da se nastava s njimi odvija na napred­nom nivou kade djelamo knji­ževnost, učimo gramatiku srp­skoga jezika, kao i povijest i ge­ografiju naše zemlje“ izjavi­la je Aleksandra Tanasković, uč­i­teljica srpskoga jezika.

Istovrimeno je završena i nastava predškolskoga razreda — Male pričaonice, čiji je zadatak da dici od tri do šest ljet kroz igru i kreativno približi srpski jezik i usmenim i pisme­nim putem. Iako je to početni nivo učenja srpskoga, vrlo je važan jer se dica upoznaju s osnovami jezika i pisma od ma­lena. Zato učiteljice Jovana M­i­tić, Ivana Milovanović i Bosilj­ka Krstić sa zadovoljstvom pri­stupaju djelu sa dičicom ovoga uzrasta.

(uredn.)

Kategorije