Konačno je sada poznato o čemu se jur misece dugo sumlja i gata: dijecezanski biškup dr. Egidije Živković je na Petrovu, 29. junija oficijelno objavio, koga od svojih duhovnikov će kamo premjestiti i gdo mora odakle projti i kamo će dojti i na ku faru s 1. septembrom ovoga ljeta.

 
ŽELJEZNO — Dijecezanski biškup dr. Egidije J. Živković je 29. junija, na svetak sv. apoštolov Petra i Pavla, odlučio o sljedeći osobni promjena u svojoj dijecezi i ča se tiče hrvatskih ods. dvojezičnih far:
 
 • mr. Hubert A. Wieder, regens Biškupskoga sjemenišća imenovan je za kanonika i prepošta Katedralnoga kapitela sv. Martin u Željeznu kao i dušobrižnika gradišćanskih studentov teologije (do sada farski moderator u Cokuli [Oggau] i Rušti kao i farski provisor u Merbišu) 
 • duh. savj. Franjo Grozaj, farnik u m., Urbersdorf, će pomoći u farski savezi Eberava-Šenkut-Beled (Eberau-Gaas-Bildein) i Heiligenbrunn-Hagensdorf kao i u fari V. Medveš (Großmürbisch) — do sada je pomagao u Olbendorfu 
 • mr. Branko Kornfeind razriješen (enthoben) kao desetnik Dekanata Niuzalj na Jezeru i farnik u Pandrofu i Novom Selu; doslobodjen mu je posebni odmor do 30. novembra o. lj.; od 1. decembra 2012. farski moderator u Vincjetu, Čajti i Čembi (Dürnbach, Schachendorf und Schandorf) 
 • mr. Franjo Borenić je imenovan za farnika u Pandrofu i Novom Selu (do sada farnik u Trajštofu i Uzlopu) 
 • mr. Željko Odobašić, desetnik Dekanata Rušta je imenovan za farnika u Trajštofu i Uzlopu (do sada farnik u Cogrštofu i Otavi [Antau]) 
 • mr. lic. Roman Frydrich, farski moderator u Vulkaprodrštofu je dodatno imenovan za  farskoga moderatora u Cogrštofu i Otavi 
 • duh. savj. mr. Valentin Živković je razriješen kao farnik u Gijeci, Bijelom Selu i Nikišdolu (Kittsee, Pama und Edelstal); doslobodjeno mu je sabat-ljeto (odmor od posla)
 • dipl. teol. Zdravko Gašparić imenovan je farskim moderatorom u Gijeci, Bijelom Selu i Nikišdolu (do sada farski moderator u Rohuncu, Bandolu i Novom Hodasu (Rechnitz, Weiden b.R. u. Markt Neuhodis) 
 • mr. Josip Tolić, farski moderator u Vincjetu, Čajti i Čembi, dodatno imenovan za farskoga moderatora u Rohuncu, Bandolu i Novom Hodasu 
 • Stipe Mlikotić, farski moderator u Malom Borištofu je razriješen kao farski moderator u Gerištofu
 • mr. Ivan Vertešić, farnik u Filežu i Mjenovu je dodatno imenovan za farskoga moderatora u Gerištofu
 • p. Ivan Jelić Ofm, farski moderator u Velikom Borištofu i Šuševu će pomoći u Gerištofu
 • mr. Thorsten Carić je imenovan za kapelana u Pinkafelju, Grafenschachenu i Sinnersdorfu (dosada kapelan u Velikom Petarštofu, Jabingu i Ketelju [Neumarkt i.T.]) 

 

Promjene s 31. oktobrom ods. 1. novembrom 2012. 

 • KR Mathias Reiner, farnik u Ciklešu je razriješen kao dijecezanski direktor Papinskoga misionskoga zavoda (Missio Austria) — to je sada nastao mr. lic. Norbert Filipić Mas, imenovani gradski farnik u Jeništrofu

 

Promjene s 30. novembrom ods. 1. decembrom 2012.: 

 • mr. Josip Tolić, farski moderator u Rohuncu, Bandolu i Novom Hodasu je razriješen kao farski moderator u Vincjetu, Čajti i Čembi 
 • mr. Branko Kornfeind imenovan za farskoga moderatora u Vincjetu, Čajti i Čembi.

 

Po prvi put u povijesti Dijeceze Željezno su dekreti, ki se tiču mišovitojezičnih far, izdani i na nimškom i hrvatskom jeziku. Kako piše u izjavi Dijeceze Željezno od 29. junija o. lj. to „neka bude znak poštivanja narodnih grup u Dijecezi“.
(uredn.)

Kategorije

Slike