Srpska premijerka Ana Br­n­abić izjavila je 28. marca, da Vlada Srbije djela kontinuirano na unapredjenju položaja pripadnikov nacionalnih manjin ke živu u Srbiji, tr dodala da je djelo Savjeta za nacionalne manjine po­tvr­da posvećenosti ovoj temi. Brnabić, ka je po četvrti put predsjedavala sjednici Savje­ta, naglasila je da su brojne aktivnosti vlade i drugih institucijov, medijov, organi­za­cijov civilnoga društva dopri­nesle podizanju svisti gradj­a­nov o nazočnosti pripadnikov nacionalnih manjin u Srbiji i o njevi pravi, kao i boljoj primjeni antidiskriminacij­skoga zakonodavstva.

BEOGRAD — Premijerka je navela da su u periodu izmed dvi sjednice Savjeta usvajene izmjene i dopune propisa kimi se reguliraju prava nacionalnih manjin, prije svega Zakona o zaštiti prava i sloboda nacional­nih manjin, Zakona o nacional­ni savjeti nacionalnih manjin, Zakona o službenoj upotrebi je­zika i pisma, Zakona o matični knjiga i Zakona o lokalnoj samoupravi. Ona je podsjetila da su na izbori 4. novembra pro­šlo ljeto člane nacionalnoga savjeta birali pripadniki 22 na­cionalne manjine. Po uspješno sprovedeni izbori, konstitu­irani su svi nacionalni savjeti, a pored postojećih nacionalnih savjetov, obrazovani su još dva novi i to nacionalni savjet polj­ske i nacionalni savjet ruske n­acionalne manjine.

Brnabić je upoznala predstavnike nacionalnih savjetov nacionalnih manjin o značaju sprovodjenja projekta Adresnoga registra, ki zajedno reali­ziraju Republički geodetski za­vod, Pošta Srbije, Stalna konferencija gradov i općin i lokalne samouprave: „Ažurira­nje, aktualiziranje adresnoga registra je još jedan od važnih korakov u smiru upeljanja reda u državi i modernizaciji držav­ne uprave, istaknula je srpska premijerka i objasnila da ćedu na ov način gradjanom i privredi biti omogućene efikasne i lako dostupne usluge ke pru­ža država“.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je istakao da je predlog Koordinacije nacionalnih savjeta da kultura u 2019. ljetu b­­ude prioritetna oblast u koj se programi i projekti financiraju iz Budžetskoga fonda za nacionalne manjine. Savjet za nacionalne manjine jednogla­sno je usvojio ov predlog. Ru­žić, ki je zamjenik predsjednika Savjeta za nacionalne manjine, naveo je da je cilj ki se postiže dodjelom sredstav iz Fonda za programe i projekte prioritetne oblasti unapredjenje kul­turne djelatnosti nacionalnih manjin u Srbiji, dodajući da je za financiranje ovih programov i projektov opredjeljeno 30 milijuni dinarov (po priliki kih 254.238 €).

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i ma­nji­nska prava Suzana Paunović predstavila je 7., 8. i 9. izvješ­ćaj o sprovodjenju Akcionoga plana za ostvariva­nje prav nacionalnih manjin, ističući da je u toku izdjelanje i 10. izveš­ćaja čije je predstavljanje planirano za misec april.

Kancelarija za ljudska i m­a­njinska prava je u suradnji s Kancelarijom Vijeća, Savjeta Europe u Beogradu organizira­la predstavljanje Analize izveš­ćaja o primjeni Akcionoga pl­a­na za ostvarivanje prava naci­onalnih manjin, ka sadrži pre­poruke za buduća poboljšanja u skladu sa standardi Savjeta Europe i EU.

(Tanjug)

Kategorije