Grčka: Broj pridošlih ilegal­nih migrantov porastao za 122%, broj ilegalcev prema BiH 8 puti veći! U prispodo­bi s prošlim ljetom, broj pridošlih ilegalnih migrantov na granici s Grčkom poras­tao je za još i 122%, javlja Breitbart. Turska granica je pod teškim pritiskom ča je u suprotnosti s najavami EU da će se ljetos znatno sma­nji­­ti broj ilegalnih migrantov.

BERLIN — „Moguće povećanje ameri­čkih carin krši medjunarodna pravila i ugro­­ž­a­va mnogo djelatnih mjest“, rekla je Merkel. Iznesla je vizi­ju multietn­i­čke Europe pripravne eman­ci­pira­ti se u sjedinjene države i pre­uzeti snažniju ulogu u svitu. Postoju sukobi pokraj našega praga i mo­ramo imati važniju ulogu u nje­vom rješavanju, re­kla je Merkel. To bi značilo i povećanje troškov za obranu.

Zapadni Balkan kao primjer

Merkel je branila i svoju do­sadašnju politiku prema izbig­ličkoj krizi, ali je ustvrdila i da se potencijalnim migrantom „ne smu već davati lažna ufa­nja“ jer nijedna država ne mo­re primiti sve ljude ki želju u nju dojti. Tunis, Maroko i Al­žir su sigurne zemlje i nima uzroka da ljudi iz tih prostorov dolazu u Europu. Nimška tra­ži veći red i nadzor nad migra­cijami. Nudi zašćitu onim ki su proganjani, ali danas većinu činu ekonomski migranti. S­to­ga je Merkel rekla da je priori­tet nove vlade donošenje use­ljeničkoga zakona.

„Nimška, i kad su u pitanju jednostavnija djelatna mjesta, trpi velik manjak djelatne sn­a­ge. Zato je i planirani useljeni­čki koncept od presudne važnosti — rekla je kancelarka, i je ukazala na to da bi regulirani pritok djelatne snage smanjio ilegalno useljavanje ča je, ka­o je rekla, jur po­kazao i primjer zemalj zapadnoga Balkana.

Kod zemalj zapadnoga Balkana drastično se je smanjio broj podnositeljev zahtjeva za azilom ali se je istodobno, po sklapanja ugovora o zapošljavanju za gradjane ovih zemalj, povećala migracija kvalificiranoga kadra u Nimšku. Novi useljenički zakon bi regulirao useljavanje djelatne snage iz zemalj ke nisu članice EU.

Potom kad je EU platila milijarde E Turskoj, kako bi sm­a­njila broj ilegalnih prelaskov na granici iz­med Turske i Grčke, ilegalci su za svoja nova odredišća odredili Italiju i Španjol­sku. Ipak, krijumčari ljudi ponovno su počeli iskorištavati grčko-tur­sku granicu uz rijeku Evros budući da ona nije uklju­čena u sporazum s EU, tr je sveukupno registrirano 24.000 pri­došlic do 8. julija, javlja Ge­rald Tatzgern iz Austrijskoga kriminalnog ureda.

Broj ilegalnih migrantov mogao bi biti puno veći jer nizozemska vlada tvrdi čak dvi trećine ilegalcev nisu registrirane u zemlja iz ih su navodno došle u Nizozemsku.

Tatzgern upozorava kako bi se broj dodatno mogao pove­ća­ti ukoliko dojde do veće ekonomske krize u Turskoj tr da kriza na grčko-turskoj granici nije prošla budući da je Turska primila stotine tisuće ilegalnih migrantov ki ionako želju pre­ma Europi. Izgleda da se i „Balkanska ruta“ ponovno vra­ća u igru, budući da je Medju­narodni Črljeni Križ objavio kako je broj ilegalnih migrantov pridošao u BiH čak 8 puta veći nego 2017. ljeta.

(uredn.)

Kategorije