Petar Tyran

Evo, opet je polako, paž­ljivo a takaj i malo preplašeno krenula i naša hrvatska scena u Beču i Gradišću. Zapravo paralelno i u is­ti čas su po­čeli Hrvatski centar i Kuga da izvidu će­du li ljudi opet dohadjati na pri­redbe. U Beču su pozvali na hrvatsku mašu i na čašćenje jubilara Tome Krojera i na d­odjelu »Mini-Metrona«. Organizatori su bili sami pre­senećeni koliko ljudi je došlo npr. na mašu i čašćenje.

U Kugi su po stanki zbog koronapandemije krenuli s programom još pred ljetom i to s predavanjem o Miloradićevoj Slovnici. Dosta str­u­čna tema uz ograničen broj interesentov ali zato uz izvrs­nu predavačicu. I ovde se je pokazalo, da bi ljudi polako opet došli na priredbe. Kuga je Croatisadu, ka je bila predvidjena u ovi dani pred ljetn­i­mi prazniki, otpovidala uoči koronakrize i je za alterna­ti­vu pozvala na druženje vani u parku pred starom školom.

Hrvatski akademski klub je konačno oficijelno otpovi­dao svoj Dan mladine (DM) iako je jur duglje znao da ga neće biti, ali su čekali dokle im je od Saveznoga kancela­r­stva odobreno preimenova­nje dr­žavne subvencije za ovu naj­veću hrvatsku omladinsku feštu u Gradišću.

U Hak-u su u zadnjem ča­su vrlo angažirani u pogledu na internetpristup na hrvat­skom jeziku. U ovom upravo najavljenom projektu očito ide za oblik, za formu kako će se Hak s Novim glasom (NG) prezentirati na webu, u ovom za mnoge još ne toliko uhodanom novom mediju — ka­ko je npr. Matthias Wagner ža­lio i u TV-emisiji Dobar dan Hrvati i u svojem pro­gra­mat­skom članku u zadnjem (tiskanom) broju NG-a. Ovo je vrlo zanimljiv pristup n­o­vim socijalnim medijam. Jur se budja znatiželja kod onih, ki pažljivo pratu i socijalne me­dije i inovativne ideje mladih — u ufanju da će to nadopuniti one brojne škulje u našem po njevoj ocijeni tako planta­vom i šantavom manji­nskom pristupu u novi mediji.

Ako na ovom polju zaista dojde do preokreta, onda je  ova koronakriza imala i svoje dobro, slobodno po krilatici „nima škode i bez koristi“. 

Bez obzira na to, naravno mnogi, pred svim i stariji i zr­e­liji hakovci žalu za DM. Ču­je se sa svih stran, da bi oni sada za inat (na truc) došli na DM da bi pokazali svoju solidarnost s Hak-om i hrvat­skom mladinom. Bilo kako, ostaje im ufanje da će ga biti opet u 2021. ljetu.

I Crikva je krenula s dru­štvenim životom: maše opet su otvorenije za vjernike a na temelju saznanja da ćedu broj­ne grupe prem korone krajem augusta piše pojti u Celje, se je Hrvatski vikarijat u Bišku­piji odlučio da ćedu održati shodišće u Celju. Kako bi to izgledalo da su vjerniki onde a da ne bi bilo shodišća?

Ostaje samo ufanje, morebit i strah, da se korona ne bi vrnula. Za nas to i iz narodno­ga gledišća ne bi bilo dobro!

Kategorije