Petar Tyran

Hrvatsko shodišće »Putu­juçoj Celjanskoj Mariji« u Cogrštofu prošli p­etak, 27. aprila je u već kom pogledu bilo značajno a pred svim i dalekovidno odnosno važno u vjerskoknjiževnom i manjinskopolitičkom pogledu. Ne samo da su vjerniki i iz susjednih sel na ti dan piše došli na ovo shodišće i da su ih Cogrštofci na rubu sela če­kali s drivenim kipom »Putu­ju­çe Celjanske Marije«, da bi ju smili nositi Uzlopci do cri­kve, oni, ki su ju nedavna im­a­li u goste i se još danas rado spominaju na ov važni doga­djaj pred svim i u vjerskom ali i društvenom pogledu.

Drugo je bilo vrlo zname­nito da je Ana Šoretić prilikom ovoga shodišća mogla predstaviti svoju knjigu »Ko­rak po korak« (Begleiter für den Pilgerweg). Ova knjižica paše u svaki malo veći žep i je mišljen za to da se na shodišću izvadi i da iz nje molu i čitaju duhovna premišljava­nja — i na hrvatskom i nim­škom. Jer kako je rekao pe­ljač hrvatskih shodišćev u Gradišću, mag. Željko Odobašić, malo je još far širom Gradišća, kade bi se maše slu­žile samo na hrvatskom jeziku. Samo na hrvatski shodiš­ći su Božje službe samo na hrvatskom, a nijedan se još nije potužio, da ča ne bi raz­umio. Zač? Jer je tolerancija u vjerskom narodu ta­ko velika da hrvatski naidu na razumivanje i kod nim­ških vjernikov.

Ovu knjigu je izdalo Hrvat­sko kulturno društvo u Gradišću, ko je u zadnjem času do­­šlo u neki sukob interesov s Dijecezom Željezno, točnije predsjednik Hkd-a s bišku­pom Dijeceze. Došlo je do otvorenoga konflikta ča do optužbov a još i sudskih postupkov sa zastupniki Crikve. Hkd je takorekuć spao u nemilost Dijeceze, a zastupniki Hrvatske sekcije već nisu su­djelovali na spravišći Hkd-a. Još gorje: išle su i glasine, da se hakedeove priredbe već ne bi smile održati u crikveni prostorija. Koliko je to bila zaista biškupljeva naredba, se već ne dā provjeriti. Ali ako bi se to ostvarilo, bilo bi od velike škode za obadvi strane odnosno stranke. A sada oči­to pomirenje pri ovom hrvatskom shodišću u Cogršto­fu!? Ne samo da je mjesni du­šobrižnik David Grandić p­o­sebno pozdravio zastupnike Hkd-a na čelu s predsjednikom Stankom Horvatom — ovi su sidili u prvom redu u crikvi u Cogrštofu — je i pe­ljač shodišćev Ž. Odobašić istaknuo Hkd i se zahvalio.

Mnogim je odlanulo, iako svi još ne vjeruju u ovo pomirenje. Ali potribno bi bilo i vjerojanto je, da obadvi strane opet išću kontakt i dijalog. Morebit je »Marija« u Cogr­št­o­fu tomu doprinesla!

Neovisno od toga Dr­ža­v­no tužilačtvo Željezno istra­živa u slučaju predbacivanja, da bi farnik u Fileži pronevjerio farske pineze i da je zlo­upotribio crikvene pineze. Kao svidok uz ostale fungira Štefan Bančić iz Šuševa. Na­ravno da za optuženoga valja pretpostavka nevinosti.

Kategorije