Mr. art. dr. fil. Dario Ce­bić, pedagog na Bečkom Franz Schubert konzervatoriju za muziku podučava predmete kompozicija, muzička teorija, klavir, kontrabas i tambura. On je sastavio diserta­ciju o „Razvitku tambura­šk­o­ga sviranja u Hrvatskoj i Austriji“ (Die Entwicklung des Tamburizzaspiels in Kr­o­­atien und Österreich).

 

BEČ/ZAGREB — Dr. Da­rio Cebić je rodjen u Zagrebu i je jur u mladi ljeti pohadjao pod­učavanje klavir, kompozicija, isto kako i tamburu i violinu. U Zagrebu je pohadjao muzičku školu »Vatroslav Lisinski«. U 2012. ljetu uspješno je zavr­šio studij za doktorat u muzički znanosti (dr. fil.) na Sveučilišću za muziku i likovnu um­jetnost u Grazu i postgradu­al­ni studij kompozicije na Sveučilišću za muziku i likovnu umjetnost u Beču.

 

Vrlo opažene su medjunarodne kompozicije dr. Darija Cebića kao npr. njegova simfonija »Misticana«, ki se skladao za velike simfonijske orke­stre. Mogao je osvojiti brojne nacionalne i medjunarodne nagrade. Na ovom mjestu željimo istaknuti odlikovanje „A­r­tist of the Year“ u 2014. ljetu. O­vo odlikovanje mu je dodilila renomirana me­djunarodna International Art Society & Academy.

 

U svojoj opšir­noj disertaciji (465 str.) Dario Cebić obdjeluje povijest tamburice i u Gradišću i povijesni razvitak tamburaškoga sviranja u Austriji. Mor­e­mo najti i prispodobu povijesnoga razvit­ka tamburanja u Hrvatskoj i Austriji. Autor se opširno bavi pri­spodabljajućom analizom interpretacije jačak u Austriji i Hrvatskoj. Disertant u svojem doktorskom djelu takaj predstavlja tradicionalne tamburaške ansamble i -grupe kako u Hrvatskoj tako i u Austriji. Br­ojne slike tamburaških grup, instrumenti kao i notni primj­e­ri upotpunjuju ovo vrlo zani­m­ljivo djelo.

 

Ukupno se more reći, da je ova disertacija prof. dr. Darija Cebića opsežno djelo u muzi­čkoj znanosti o temi tambu­r­(ic)a i na svaki način profesi­onalni priručnik za sve, ki se zanimaju za povijest ovoga za­nimljivoga instrumenta.

 

(Jive Maszl)

Kategorije