Prošlu srijedu (23. 11. ’16.) u Hrvatskom centru Gabriela Novak-Karall i Petar Tyran prezentirali su program jubilarnoga 70. Hrvatskoga bala i sažetu povijest toga du­goljetnoga dogadjaja, dok je obitelj Jagšić predstavila bal­sko vino ­mag. Georg Vuković je blago­slovio. Prezentaci­ja je bila p­opraćena prigodno odabra­nim repertoarom u iz­vedbi Hanes-Lasaković-trija ki je n­azočnim savršeno do­ča­rao ugodjaj i atmosferu prvo­ga Hrvatskog bala prije 69 ljet.

Prezentaciju je moderirao poznati tandem Gabriele i Petra, skladno se izmjenjujući izmed raznolikih sadr­ža­jev ke nadolazeći bal nudi, ča je dalo jedan dinamičan i interesantan ton samoj prezentaciji. Po pozdravni riči, imali smo priliku čuti kratku povijest Hrvatskoga bala u zadnjih 69 ljet. Valja napomenuti kako se za jubilarni 70. Hrvatski bal nudu poseb­ni sadržaji kako su dvorana za seniore, bend ki će dočarati glazbu iz perioda prvoga Hrvatskog bala — Dixieland iz Bjelovara, ke prevodi naš poznati dirigent Boris Beketić, tr posebno otvaranje ko će u sebi sadržavati pregled povijesti Hrvatskoga bala.

Od ponude na samom ba­lu valja izdvojiti tombolu na koj je prva nagrada noćenje za dvoje u grand suitu palače Schönbrunn! Da, dobro ste pr­očitali, ne Parkhotela Schö­n­brunn, već same carske i kra­ljevske palače u koj su nekoć boravili cesar Franjo Jožef i c­­e­sarica Sissi. Ostale vridne nagrade uključuju 6 noćenja za dvoje u Casa Parenzana u Ist­ri, vikend za dvoje u Hotelu Mile­nij u Opatiji, vikend za dvoje u Terma sv. Martin u Medjimurju, boravak u Varaždinu i koncert otvaranja za Varaždin­ske barokne večeri 2017., tr sigurnosni alarm za kuću firme Amenti kao i neke druge.

Na samoj prezentaciji objav­ljenja je i mogućnost rezer­vacijov i pretprodaja ulaznica za bal, ali i pretprodaja karat za tombolu, ke je moguće pre­uzeti u Hrvatskom centru. Va­lja napomenuti da je broj kartov za tombolu ograničen i u­koliko sve odu u pretprodaji, neće ih se moći kupiti na sa­mom balu. Takaj, poštanske marke nominalne vrijednosti 68 Centi s motivom jubilarnoga 70. Hrvatskoga bala moguće je takaj kupiti u Centru po cijeni od 4 € za 4 marke i 20 € za cijeli arak od 20 markov ki sadrži i veliku model-marku s logom.

Posebna atrakcija večeri bi­lo je takozvano »Balsko vi­no« uz ko je vezana i jedna interesantna anegdota. Naime, potom kad je obitelj Jagšić do­stala narudžbu za balsko vino, došlo je do iznenadnoga i žestokoga mraza kakov se ne pa­mti sve od stare monarhije. Ono malo trslja ko je preživi­lo mraz, dotukla je netom kas­nije strašna tuča. Ostavši bez grojza, obitelji Jagšić ostala je samo ogromna narudžba ku moraju ispuniti. Medjutim, za­hvaljujući odličnim hrvatsko-austrijskim vezam iznašlo se je rješenje. Po pomnoj analizi gospodin Franjo Jagšić je za­ključio da su klima i kvaliteta tla u okolici Osijeka vrlo sličnim podneblju u kom je in­ače uspivao i njegov vinograd.

Ta­ko je obitelj Jag­šić priba­vila mošt iz to­ga kraja Hrvat­ske, a „odgojila“ i stvorila ga je upravo ovde u Austriji, u sjever­nom Gradišću, Uzlopu i tako na jedan osebujan način dala hrvatsko-austrij­ski pečat Gra­še­vini (Welschries­ling) za jubilarni 70. Hrvatski bal.

Po prezentacije vina, blagoslovio ga je dijakon Ge­org Vuković uz hrvatske citate i Svetoga pisma, i je odr­žao i prikladni govor prije sa­moga blagoslova. Okupljeni je is­pričao i po koju anegdotu vezanu za dobru kapljicu (vi­no) i vjersku službu tr je na kraju svojega izlaganja o­kupljene poveo u molitvi.

Kao završetka prezentacije, prisutni su nastavili druženje u Centru uz kuša­nje balskoga vina ko je teklo u izobilju i odlično uredjen bife od široke palete sirev ki su savršeno pasali uz pravu hrvatsko-austrijsku graševinu.

(Mihael Maljak)

Slike