GERIŠTOF — Koncem novembra je tamburaška grupa Zelenjaki održala svoju redovitu generalnu sjednicu u krčmi Teveli u Gerištofu, pri koj je odibran i novi odbor. Po treti put su odibrali Joška Buranića za predsjednika, a za njegovu zastupnicu Klaudiju Klemen, blagajnice ćedu biti nadalje Antonia Hipsag i Verena Fischer-Poosch, funkciju tajnikov ćedu ispuniti Danijela Fellinger i Mihael Buranić, kontrolu ćedu izvršiti Elizabeta Buranić i Mihaela Barenić. Muzički peljač će i nadalje biti dosadašnji zborovodja Feri Fellinger.

Dvi važne točke djelovanja Zelenjakov 2011. ćedu biti med drugim i priredjenje sada jur tradicionalnoga mesopusta 19. februara i drugoga „Žabljaka” 21. maja. Ljetos ćedu Zelenjaki oblikovati još tri adventske koncerte, i to 10. decembra u domaćem Gerištofu skupno s Tamburicom i zborom Frakanava i klapom Staro vino, 12. decembra u susjedskoj Undi, i 19. decembra u sridnjogradišćanskom Bajngrobu.     (df)

Kategorije