Petar Tyran

Austrijska vlada, u namj­e­ri da pooštri mjere u borbi protiv ilegalne m­i­gracije, odlučila je da za voz­i­la zatvori sve male granične prelaze prema Madjarskoj, a navodno i prema Sloveniji. U saveznoj zemlji Gradišće bit će zatvoreno za putnička vozila, teretnjake i motore, oko 40 malih graničnih prelazov. Zatvaranje ovih malih grani­čnih prelazov — čudakart i sa­mo puti i male cestice — za promet navodno je potribno da preusmiri vozila na bolje kontrolirane, velike prelaze s Madjarskom. Ova naredba vlade predvidja da se već od 40 malih graničnih prelazov ubuduće more prelaziti sa­mo piše, biciklom, traktorom ili na konju. Na mali granični prelazi su jur postavljene o­zn­ake za zabranu, a gdo je prekrši morat će računati na kaštigu do 2.190 eurov.

Ovom mjerom i stanovniki pograničnih mjest, ako želju koli u susjednu Madjarsku, ili susjednu Austriju, morat ćedu koristiti jedan od 20 ve­ćih graničnih prelazov, na ki postoji kontrola prilikom ula­ska u Austriju, ča stvara gu­žve i zastoje. Uzrok tomu su bojsek brojne tužbe medja­šev (Anrainer) ke da to bludi ako se automobili iz Madjar­ske prik tih malih graničnih prelazov vozu u Austriju. Bit će i takovih, ki se, naravno, pri svakoj priliki vozu „prik na U­gre“, ili da idu u krčmu ili da skratu put ili da obavu ne­ke druge tajne ili javne posle. Ali ako se Madjari vozu po ti puti u Austriju, kroz njeva sela, a med tim je pred svim i brojnih hrvatskih sel, onda nje to navodno bludi. Da bi to tako bilo, da se medjaši tu­žu onda je to u najboljem slu­čaju (za nje) prometnotehni­čki posao. Ako se zaista gdo vozi prefriško, onda, ako ga policija ulovi, mora platiti ka­štigu. Ali da se zato zatvori granični prelaz, to je ipak ne­što novoga, pred svim u dani kada se širom Austrije slavi 100 ljet Republike odnosno raspada A-U Mo­narhije. Ne propušća se prilika niti kod brojnih slavljev, predavanj i u mediji da se stalno nagla­šava, da je granica otvore­na med Austrijom i Madjarskom i drugimi nekadašnimi „ne­prijateljskimi državami. A od odzada, pomuče se granice opet zatvaraju. Svakoga po­štenoga Gradišćanca i po­šte­nu Gradišćanku bi to m­o­ralo boliti, rasturobiti a još i razjadati da Austrija diskreditira i zniči Schengen.

Politička je ovo akcija des­ničarov u saveznoj vladi Au­s­trije i u zemaljskoj vladi Gra­dišća jer da bi prik ovih malih graničnih prelazov mogli doj­ti izbiglice i migranti. Ovo su ti ljudi, ki se pozivaju na „is­tomišljenika“ Orbána, ki da nje potvrdjuje u tom da grani­ce triba čuvati — ako potribno i s vojskom. Ne znam da li su Orbán i njegovi pristaše prepoznali, da je to jedno­sta­vno izražavanje nepovjerenja prema Madjarskoj, ka je her­metično zatvorila svo­ju vanj­sku granicu. Tim se predbaciva HU da nije u stanju čuvati svoje vanjske granice!

Kategorije