Petar Tyran

Bilo za ku političku stra­n­ku ste se odlučili pri iz­bori 15. oktobra u principu dobro, bolje: odlično ste odlučili. Zač? Zato, jer su sve stranke i svi njevi peljači, lideri jasno i glasno reklamira­li za sebe da su oni za brze reforme, za poboljšanje finan­cijske situacije, za poboljšanje političke klime u zemlji a ne na zadnje za boljitak svih gra­djanov u Austriji i na korist ove države, ku je bivši kance­lar Kreisky koč nazvao „otok blaženih“ — ili je to bio negdo drugi. Gdo već točno zna? A danas bi mu odgovorili kao s topa: „Ča si blažen?“

Dakle svi su za to, da nam u budućnosti opet ide bolje. Svi političari hrabro i glasno reklamiraju za sebe, da je njev recept najbolji i da će njev put peljati do željenoga us­pjeha, ča znači: sigurna zem­­lja, čim viša zaposlenost, čim već pinez u mošnjici i čim u­gledniji u Europi i u svitu.

Au­strijanske i Austrijanci su se odličili, komu već vjeru­ju. Ali već od (skoro) trećine glasov nijedna politička stran­ka i nijedan vrhovni kandidat nije postignuo. Dokle, govoriti o većini, znamda još i o daleko najvećoj većini držav­ljanov ove zemlje, je vrlo hra­bro, zapravo nedopustivo.

Tako funkcionira demo­kracija — ako funkcionira — i dobro je tako. Ali ako u svakoj zemlji, držali demokracija funkcionira na drugi te­me­lji, na drugi, različni spo­zna­nji, onda već nije ni traga ni slijeda o skupnoj Europi. A svi na veliko trubu, da su za tu skupnu Europu, da se za­lažu za čim jaču Europsku uniju, glasno širu, da im je cilj velika europska zajednica i da vrhu svega stoji slo­bod­ni promet i dugovanja, robe i ljudi unutar ove Europe.

No, gdo bi to još vjerovao? Iako kanimo da bi tako bilo, sve okolo nas nam pokazuje na tomu nije tako, i da će biti još gorje. Jur su se „Višegra­d­ske države“ (Poljska, Češka Slova­čka, Madjarska) počele lučiti od skupne Europe, je krenulo otcipljenje. Austrija u sigurnosni pitanji naginje već prema Istoko nego pre­ma Za­padu, jer su Varšava, Pra­ha, Požun i Budimpešta, naravno, puno bliži od Bruxellesa, Pariza ili Madrida. Berlin i Beč su zasad još zajednička os, ali ako ekstremna desnica bude i nadalja tako ojačala u Nimškoj a se i austrijska bu­de tomu pridružila, onda ne­ka se svi blaženi smiluju Europi.

Gdo bi sada još razmišljao i o manjinski pitanji. Od ko­ga si moremo sada još očeki­vati nekakovo razumivanje, znamda još i pomoć? Svagdir kanu šparati —i svim neka ide bolje. Kako neka to ide? Gdo neka to ostvari. Uopće ako već nijedan nije pripravan vje­rovati u Boga da bi ov mo­gao stvoriti čudesa. Situacija u manjinski društvi pred svim i kod gradišćanskih Hrvatov — ka imaju zrasle strukture i svojim djelovanjem pokrivaju široka tematska područja — nastaju uska, preuska. Ma­njinsko djelo­vanje nastaje te­že, dijelom i nemoguće. A ni­je svitla na koncu tunela!

Kategorije