GRADIŠĆE — Pri kraju školskoga ljeta ukupno 25 školaric i školarov je maturiralo u hrvatskom jeziku. To je za dva manje nego lani. Najveć hrvatskih maturantov je bilo na Panonskoj gimnaziji u Gornjoj Pulji, naime deset.

Šest školarov je maturiralo na Panonskoj gimnaziji na hrvatskom jeziku pismeno i četiri usmeno. Lani su imali šest hrvatskih maturantov.

Dvojezična savezna gimnazija u Borti javlja sedam maturantov u hrvatskom jeziku, to je za tri već nego lani.

Na saveznoj gimnaziji u Željeznu je pet školarov položilo ispit zrelosti u hrvatskom jeziku, lani ih je bilo šest. Terezijanum je imao tri hrvatske maturantice, lani je bila samo  jedna.

Na trgovačkoj akademiji u Santaleku ljetos hrvatski jezik nije bio predmet mature. Lani je ovde šest školarov maturiralo u hrvatskom jeziku.

(uredn.)

Kategorije