Kupi si ča! Kupi sebi ča!

U zadnjem broju Maloga jezičnoga savjetnika smo se bavili ličnimi ili osobnimi zamjenicami, ke upotribljavamo kada kanimo označiti odnos sudionika (objekta) prema subjektu, npr: Ja (subjekt) sam vidio prijatelja (objekt). — Ja (subjekt) sam ga (objekt) vidio. Danas će­mo si pogledati ličnu ili os­o­b­nu povratnu zamjenicu „se“. Kada se ona upotribljava? Nju tribamo, kada se kani reći, da subjekt vrši radnju/ dje­lovanje sam na sebi, npr: Kad je kucak zagledao sebe u zrcalu, se je prestrašio i počeo lajati.

I ova povratna zamjenica ima svoju deklinaciju, ada oblike za pojedine padeže, kao i sve druge zamjenice. Obliki za mn­ožinu glasu isto kao i za jedninu: u genitivu (G) sebe/ se, u dativu (D) sebi/si, u akuzativu (A) sebe/se, u lokativu (L) sebi, a u instrumentalu (I) sobom. U nominativu (N) i vokativu (V) ova zamjenica ni­ma svoj oblik, ča je i logično, jer objekt ne more biti u nominativu ili vokativu. Primjeri u rečenici: On nij zadovoljan sa sobom. Oni nisu zadovoljni sa sobom. Ona misli nek najbolje o sebi. One mislu nek naj­bolje o sebi. Prala je bolesnoga oca a ne sebe. Ja ne morem najti sebe na kipiću. Ona govori sa­mo o sebi. Ljubite vi sebe?

U razgovoru uz ovu povratnu zamjenicu gustokrat koristimo i zamjenicu sam, sama, samo, ča gramatički nij potribno, no izgleda, da nam se onda iskaz rečenice čini jasnijim, npr.: On nij zadovoljan sam sa s­obom. Ja ne morem najti samu sebe na kipiću. Ljubite vi sami sebe?

Kao i lične ili osobne za­mje­nice ima i povratna zamjenica u jednini duži i kraći oblik u genitivu, dativu i aku­zativu: G: sebe, se, D sebi, si, A sebe, se. Kraći oblik u­potribljavamo u neutralnoj (nenaglašenoj) poziciji, a du­ži oblik u naglašenoj poziciji: Si se našao na kipiću? — On je na kipiću našao sebe, ali ne i brata. Kupi si auto! — Kupi sebi auto, a ne meni! Ja sam se počesala. — Najprvo je počesala sebe a onda i dicu. Naruči si pivo! — Sebi naruči pivo, a meni sok!

(Zorka Kinda Berlaković; 95.)