Petar Tyran

Sigurno vam je u oči palo da nas Orf — a on ima od vrha Austrijske savez­ne vlade da­ni monopol za izvješćavanje o svemu tomu ča velu člani vlade a uza nje i k­a­ko priznati tako i novopečeni stručnjaki u ovoj koronakrizi, pandemiji — informira odlično o Austriji, a naravno i Italiji, Francuskoj i Španjolskoj, dijelom i o Nimškoj a sada i o Velikoj Britaniji i Ameriki. Ali ova pandemija, ka će nas još dugo daviti i mučiti, se d­o­gadja i u neposrednom susje­d­stvu: dakle i u Češkoj, Slova­čkoj i Madjarskoj odakle dohadja desetak tisuće djelačev i podvarateljic, isto kao i iz Ru­munjske. A ne doznajemo niti ča o Sloveniji niti o Hr­vat­skoj. A upravo s ovimi zem­ljami i ljudi smo najuže pove­zani.

S Madjarskom i Slova­čkom je pred svim i Gradiš­će tako sku­pazraslo, da se je moglo dojti do zaključka da jedni bez drugih već ne mo­ru. S austrijske strani su se vozi­li kupati, zube popravljati, frizirati, pedikirati, masirati a ne na zadnje i kupovati u Ma­djarsku a dijelom i Slovačku. Iz ovih zemalj su dan za da­nom dohadjale prodavačice, bolničarke, čistačice, konob­a­ri/ce, mesari, poljodjelci a ne na zadnje i podvarateljice!! Svi su bili pomišani dan za danom, živili jedni s drugimi, dihali isti zrak i s ove i s one strane donedavno još otvorene granice — ka je sad zatvorena.

Sa zatvorenimi granicami je i Europska unija „perdu“, zgubljena i nestala. Pitanje je samo ćedu li svi poštivati ove sadašnje granice ili ćedu se neki spomenuti bivših, starijih granic, ke su za neke dr­žave bile bolje, prihvatljivije. Mirovni ugovor u Versaillu iz 1919. ljeta u sebi je nosio klicu Drugoga svitskoga boja — su uvjereni mnogi povjesničari. Ugarska Trianon nika­da nije prihvatila. Europska u­nija je bila mogućnost te n­e­kadašnje nepravičnosti (za kako su je mnogi gledali) ko­načno preobladati i je pokopati na cimitoru povijesti, da se nikada već ni bi goristali.

No, povijest nas sada uči nešto drugo, naime da se nacionalne države kao „nori vr­g­anji“ dišu s tla zbog ove zle i smrtonosne koronakrize — a jur pet ljet prije prilikom bi­ga migrantov u države EU.

Ča imamo od toga ako gle­damo svenek samo u Bruxel­les, Ženevu, Berlin ili Pariz, znamda još i Madrid i London? Skoro svaki od nas ako ide iz stana van, bilo kade u Gradišću će u najkraćem vrimenu stići do madjarske ili slovačke granice, do naših lju­di u ti zemlja. A niti iz Beča nije daleko do Požuna, niti ne do Budimpešte. A sada sidimo pred televizori i gledamo i slušamo ča se dogadja na zapadu, na jugozapadu i sjeverozapadu Europe. A ča se dogadja u susjedstvu na istoku, o tom nimamo pojma kao da bi to bilo na kraj svita.

A kad nam pak već ne dohadjaju podvarateljice, bolni­čarke, prodavačice, čistačice, mesari i poljodjelci, onda vidimo ki su nam bliži: oni s daleka ili oni s bliza.

Kategorije