Ministarstvo vanjskih i europskih poslov obavješćava sve hrvatske državljane ki se trenutno nalazu u inoze­m­st­vu, a namjeravaju se vratiti u Hrvatsku, da pažljivo planiraju svoj povratak.

ZAGREB — Ministarstvo vanjskih i europskih poslov oba­vijestilo je na svoji internetski stranica sve hrvatske državljane ki se trenutno nalazu u in­o­zemstvu, a namjeravaju se vra­titi u Hrvatsku, da čim prije po­čnu planirati svoj povratak zbog mogućega poremećaja u funk­cioniranju komercijalnoga zr­a­čnoga prometa, ča bi u kona­č­nici moglo otežati ili u potpu­nosti onemogućiti povra­tak. Ako se hrvatski državljani naj­du u situaciji prekinutoga redovnoga prometa, moru se javiti nadležnim veleposlanstvam i konzularnim uredom Re­pub­li­ke Hrvatske u zemlji u koj se nahadjaju.

U svitlu novonastale situaci­je vezane za koronavirus (Co­vid-19) avioprijevozniki nerijetko i bez prethodne najave otkazuju sve veći broj medjunarodnih letov. Hrvatskim dr­žavljanom ki se nalazu u država kade su komercijalni leti i druge vrste prijevoza još uvijek dostupni, preporučujemo da se vratu u Hrvatsku ako ne plan­i­raju boravak nepredvidjenoga trajanja u zemlji u koj se trenutno nahadjaju.

Hrvatski državljani ki se na­hadjaju u treti država (izvan Europske unije) moru se javiti nadležnomu veleposlanstvu ili konzularnomu uredu Repub­like Hrvatske u državi u kojoj se nalazu (http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva/dmkurh-u-svijetu/), a ako u državi u koj se nalazu Republika Hrvatska ni­ma svoje veleposlanstvo ili kon­zularni ured, moru se obratiti Delegaciji Europske unije u toj državi (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en) za p­o­moć i informacije o povratku u Hrvatsku.

Mriža diplomatsko-konzular­nih predstavničtav Republike Hrvatske neumorno djela na repatrijaciji (povratku) hrvat­skih državljanov, često u suradnji s drugimi državami članicami Europske unije. Ovim putem podsjećamo sve hrvat­ske državljane ki su podnijeli zahtjev za repatrijacijom da se pridržavaju uputov i preporukov dobivenih od nadležnih diplomatsko-konzularnih pre­d­stavničtav. Veleposlanstva i konzularni uredi Republike H­rvatske u inozemstvu ostaju otvoreni i na pomoć svim hrvatskim državljanom 0-24 uri.

(Mveip/Hmi)

Kategorije