Hrvatski akademski klub je četvrtak, 12. decembra odr­žao svoju generalnu sjednicu u društveni prostorija u Hrvatskom centru u Beču. Predsjednica Vera Buranić je pozitivno bilancirala djelov­a­nje minuloga društvenoga  ljeta i je nazvistila za dojdu­će ljeto nove projekte. Uz Dan mladine kljetu u Velikom Borištofu Hak kani za 18-ljetne i starje organizirati jezični tečaj u Hrvatskoj, da bi se mladi Hrvati s ovkraj i s onkraj granice povezali i da se skupno vježbaju hrvatski jezik.

BEČ — U novo predsjedničtvo Hak-a je ponovo odibrana Vera Buranić kao predsjednica, Eli­zabeta Šatović i Ale­ksandar Vu­ković za potpred­sjednike — ovi su naslijedili u ovoj funkciji Dijanu Jurković (Uzlop) i Martinu Špiranec (Vulkaprodrštof), Terezu Gr­­an­dić za tajnicu a Doricu Zvo­na­rić za blagajnicu. U funkciji kontrolorov su potvrdjeni Lizi Seme­liker i Matthias Wagner.

Kako je najavila Vera Buranić Dan mladine (11.-13. sep­tembar 2020.) ćedu organizirati skupa s Barani u Velikom Borištofu. Nadalje predvidjaju objaviti četire broje Novoga glasa u ljetu a glavni urednik će biti i nadalje Konstantin Vlašić. Vera Buranić je nadalje naglasila da se ufa, da će se dost mladih ljudi najaviti za jezični tečaj ljeti u Hrvatskoj. Hak ima u planu da se natica za Erasmus plus a će i nada­lje aktivno sudjelovati u Men-u/Jen-u. Novo predsjedničtvo se kani koncentrirati opet ja­če i na hakovske večere (jednoč u misecu). Kako je naglasila predsjednica Hak-a Vera Buranić „imamo puno naraš­ćaja — ali ga moramo iskati i najti još i na sjeveru Gradišća.

(uredn.)