Pri svojoj redovitoj generalnoj sjednici petak, 13. dece­m­bra u kreativ-centru u Šuševu je predsjednik Hrvatskoga štamparskoga društva mag. Ivica Mikula dao kratak izvješćaj o djelovanju društva i je pri tom istaknuo da izgleda tako da će se „živa s­ub­vencija“ s umirovljenjem za svenek ukinuti. S novemb­rom 2020. ljeta bi glavni urednik Petar Tyran mogao stupiti u mirovinu. Će li produžiti još za dvoja ljeta ili uredjiv­a­nje jur ranije položiti u nove mladje ruke ovisi o angažm­a­nu mogućih kandidatov i o njemu samomu. Blagajnik Hštd-a je mogao dati vrlo p­o­zitivan izvješćaj jer se je u­godalo znatno smanjiti dug.

ŠUŠEVO — Kako je uz os­talo naglasio Ivica Mikula pri generalnoj Hštd-a u Šuševu, po­tribno je godišnje 450.000 E za osiguravanje uredjivanja i    izlaženja Hrvatskih novin u sadašnjem obliku. Ti pinezi su potribni za tisak, urednike, ad­ministraciju i ured. Aktualno imaju za Hrvatske novine na raspolaganje znatno manje.

Petar Tyran, ki od kraja 1983. uredje HN otkad je naslijedio Tomu Schneidera i je 1. janu­arom 1985. ljeta po­s­tao „živa subvencija“ i od Zemaljskoga školskoga savjeta Gradišća d­o­diljen Hr­vatskomu štamparskomu dru­štvu u funkciji glav­noga urednika HN. Prilično u is­ti čas je Hkd-u u Gradišću takaj dodiljena „živa subven­ci­j­a (Mate Kliković) a socijalis­tičkomu Prezidiju takaj (Herbert Mihalić), koga je pak naslijedio Gerhard Steier a sada tu funkciju vrši Helmut Zakall, a takaj je Ma­djarskomu kulturnomu dru­štvu u Gradišću dodiljena „ži­va subvencija (Andreas Szeberényi). Hrvatskoj se­kciji Pastoralnoga ureda Dijeceze Željezno je dodiljena vje­roučiteljica Agnjica Bubić.

Kako je naglasio P. Tyran u Šuševu neovisno od toga će li on produžiti svoj rok do 2022. ljeta ili ne „pod hitno se mora najti političko rješenje za dalj­nje financiranje HN. Zato smo predložili svoj koncept (pri­vri­­me­no­mu) nadležnomu minis­tru Schallenbergu i njegovim činovnikom ali ta­kaj i pri­vri­m­e­noj kancelarki Bierlein, a u najnovije i parlamentarnim zastupnikom u aktualni politi­čki stranka, ka pregovaraju o mogućoj budućoj vladinoj koaliciji, dakle i Tirkiznim i Ze­lenim. Sve je to u dogovoru i u suradnji i s odgovornimi u tajedniku koruških Slo­vencev Novice.“

Kako je nadalje naglasio Ty­ran „Mi u uredničtvu HN kanimo po mogućnost početo s novim 2020. ljetom po­četi s prestrukturiranjem ure­djiva­nja i u tom se zaufamo uz ostale u brojne mlade ljude unutar Hak-a med kimi — a naravno i med drugimi — bi željili najti nove suradnike a konačno i urednike i/ili urednice“.    

(uredn.)

Kategorije