Kako živiti od jezika?

Status i rentabilitet manjinsk­o­ga jezika se more poboljšati samo onimi mjerami, ke govo­r­nikom jezične manjine pru­ža­ju materijalno do­brostanje. M­o­rebit Vam još odzvanja u uhu reklamni slogan Gospodarske komore: „Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns allen gut“. Baza dobrostanja je us­pje­š­na ekonomija.

U is­tom dahu moremo re­ći: Ba­za zdravoga jezika je uspješna ekonomija. Da bi jezik mogao nastati štabilan, mu se mora dati publicitet. Mora se probuditi eko­nomski potencijal jezične zajednice. Non­šlantno rečeno: Človik mora spoznati, da se s jezikom moru zaslužiti dobri pinezi. Svi bi se ga kanili učiti, kad bi samo nosio profit! I najednoč bi nastao popularan.

 

Jezik je produkt kotno parfem

Jezični marketing funkcionira istotako kotno produktni marketing (prisp. Baker/Prys Jo­nes 1998: 221-227). Prvo se mora definirati produkt. Naš produkt je jezik. Ki detalj jezika u okviru našega produkta „jezik“ kanimo komercijalizirati?

  • Je to standardizirani oblik jezika skupa s novo stvo­renimi riči?
  • Je to razgovorni jezik, ada kolokvijalni stil?
  • Je to akviriranje novih in­te­resentov za manjinski jezi­k?
  • Je to alfabetiziranje go­vor­nikov?

 

Staviti prioritete je najvažnije. Reklamirati jezik u svojoj cjelini ne donaša rezultate, velu Baker/Prys Jones. Unajper se mora odrediti ciljna grupa i sondirati potriboće potencijalnih konzumentov. To znači da se moraju izviditi peršonski m­o­tivi konzumentov jezika, ki moru uticati na jezično pona­šanje, simpatije i antipatije pre­ma jeziku, da se produkt, koga kanimo prodati — a mi kanimo prodati jezik — more dobro pla­sirati. Zato se mora ispitati jav­no mišljenje u ciljnoj grupi, za ku kanimo promicati jezik (Sprachwerbung). 

 

Probuditi atraktivitet jezika

Na priliku je važno doznati, ke interese imaju roditelji, kad su konfrontirani s odlukom, je li će se njevo dite učiti gradiš­ća­n­skohrvatski jezik u školi ili bo­lje ne. Ako nije poznato, ča roditelji kanu, se ne more pokrenuti podučava­nje gradišćan­skohrvatskoga jezika u škola. Čim se dozna, kakova potribo­vanja imaju konzumenti, se mo­re početi s reklamom, ka je ad­e­kvatno skrojena za ciljnu gru­pu. Produkt, ki se zove jezik, moramo prezentirati atraktivno, da bi zbudio pozi­tiv­ne asocijacije. Ako konzumentu kanimo prodati standar­d­ni jezik, moramo te izraze, ke kanimo širiti, privlačno razglašavati. Ako jezik kanimo pr­o­širiti na daljnja podr­u­čja, moramo kreirati strategije, kako forsirati hasnovanje jezika, na priliku povezano s plasmanom vina. Ba­ker/Prys Jones znaju, da se dobro prodava samo on produkt ki je perfektno pogodio potriboće konzumentov. Potencijalnim konzumentom se jezik mora prezentirati tako, da se u nji zbudi že­lja za učnjom jezika. 

 

(Agnjica Csenar-Schuster)

Kategorije