Posvećenje Egidija Živkovića za novoga biškupa Dijeceze Željezno je bilo u pogledu na narodne grupe zvanaredan povijesni čin — ocijenila je i Hrvatska redakcija Orf-a u svojem izvješćavanju, jer „su stale ceremonije od početka do konca u znaku većjezičnosti“. Ne samo da je tamburaški orkestar od oko 330 sviračev i pjevačev muzički oblikovao ulaz u stolnu crikvu nego je svirao i na koncu. To da si je dezignirani biškup Živković zaželjio kad je išlo za priprave, je rekao Mate Kliković, ki je sa strane Hkd-a Gradišće organizirao i dirigirao orkestar.

Tamburaši i kotrigi zborov su doputovali iz skoro svih hrvatskih sel u Gradišću, iz Ugarske i četirih hrvatskih sel u Slovačkoj, ča je organizatora Klikovića posebno veselilo.Orkestar je zaigrao na početku pri ulazu Egidija Živkovića i zastupnikov klerusa u stolnu crikvu jačku "Krist, čekao je na ubrovi", a na koncu crikvenu himnu Hrvatov "Zdrava diva".