Školsko pita­nje u novina II - Piše Nikola Benčić

U razdoblju od 1938. do 1942. novine već nisu mo­gle pisati o stvarni problemi školske situacije, jer su stajale pod cenzurom i ured Volkstumsstelle je pažljivim okom gledalo na svaki red u HN. U novina se natuknu problemi i one govoru nek za pažljive štitelje, na pr.: •) već u maju 1938. pišu, kao da bi bilo upo­zorenje, da će se učiteljska mje­sta popuniti samo učitelji u ke se moru zaufati, to znači čistka med učitelji manjinskih škol; •)) majkin dan se ne svečuje u materinskom jeziku; •) sru­še­nje peljačtva Hkd-a i postav­ljenje novoga s mladim Alojzom Bilišićem u ufanju da će biti pitom sluga nacionalsocija­lizma ali su se u tom prevarili; •) propagiraju se kulturne ve­čeri kao ravnoteža na pritisak; •) preimenovanje kalendara Naša domovina u Hrvatski kalendar; •) postavljenje tehni­čkih poteškoć kao prepriku za shodišće u Celje, ku su naši farniki/ljudi šikano zaobašli; •) porast broja hodočasnikov u Lovretu i Željezno; •) naglaša­vanje 1300 ljetnoga pokršćenja Hrvatov, slavskih apoštolov Ćirila i Metoda, kao i kralja Tomislava; •) op­širna rasprava pod naslovom „Narod­na škola“ u kom se veli: Da budu na ša dica za istinu na­ša, ne smidu nam se otudjiti.

Naš o­či­nski dom mora im biti pravi dom, naše rodno selo i vse ča je u njem, prava domovina, a zemlja i država prava otačbina. … Naš dom mora biti pravi hrvatski, u njem se mora gajiti hrvatska rič, molit­va i jačka, navada i pravica… Škola mora biti ogledalo narodne prošlosti i sadašnjosti učenikov, iz ke se uču za buduć­nost. Prošlost i sadašnjost je hrvatska, mora biti i budućnost. 

Ono ča se je pak zamučalo moremo doznati iz doku­mentacijov DÖW-a (Dokumentationsarchiv des österrei­chischen Widerstandes, 1979.), iz disertacije Andreje Zorke Kinda-Berlaković o dvojezičnom školstvu u Gradišću (knji­ga 2005.), iz dipl. djela Stefana Šinkovića (Schinkovitsa) o „etnische Säuberung“ (1995.), iz protokolov Zemaljskoga sabora Gradišća po Dsb.

Prvo je bilo, da su ne­po­uz­dane učitelje vojnom oba­vezom pozvali u vojsku, naj­već­krat za tumače na istočni front ili na Balkan. Druga efikasna mjera je bila premješćenje. Ile­galne nacije i simpatizante na bolja, izgradjenija mjesta a ne­poslušne u daleka gnjazda i najsiromašnije škole ili jedno­stavno penzioniranjem. Po re­šerši Kinda-Berlaković su npr. od četirih učiteljic iz Stinjakov tri premjestili. Na hrvatske ško­le su došli nimški učitelji. U zatvoru ili KZ su bili npr. Vili Gregorić, Štefan Kuzmić, naj­poznatija med njimi Ana Hor­vat, direktorica škole u Novoj Gori, jer je po glasovanju roditeljev za hrvatski jezik pod­u­čavala i na dalje u hrvatskom jeziku. U tu mjeru se mora u­brojiti, da je nova vlast ukinula sve tri učiteljske škole: Gornje Šice, Štamperak i Željezno. Velik je bio i pritisak na rodite­lje, kim su dali u juliju 1938. glasovati o podučavnom jeziku u školi. Moremo si predstaviti da se skoro u svi škola glasova­lo 100% za nimški jezik. Sa­mo 8% se je siguralo prositi hrvat­ski jezik, med ke su uz Novu Goru spadale Celindof kao i Cogrštof. Učitelji, ki su podu­čavali u nacionalsocijalističkom duhu su dostali tzv. Volkstums­zulage. U izvješćaju na Volks­tums­stelle u Željezno stoji o rezultatu: …Die Elternbefragung und die Versetzungen hät­ten diesen Gegnern (sic) des Na­tionalsozialismus Auftrieb gegeben. Die Lehrerschaft, die an sich gut gesinnt war, stehe jetzt einigermaßen unter dem Einfluß der Geistlichen und Studenten. Bei den Lehrern sei die Beunruhigung sehr groß. … (DÖW 9634) Da li su učitelji konzekventno podučavali nim­ški se je gustimi inšpekcijami kontroliralo a istotako su ispitivali i školsku dicu u kom jezi­ku učitelj/ica podučava. A HJ je redovito javljao o podučavnom jeziku. Zemaljski saborski zastupnik Tome Wild iz Celindofa je npr. u saboru 1950. ljeta povidao, da je čitao pi­s­ma pisana hrvatskim jezikom ali nimškimi slovami, tj. goticom. Dica se nisu naučila hrvatski pisati latinicom. Zlišao se je u tom vrimenu i školski nastavni plan za hrvatski jezik, a ni školskoga nadzornika već nisu tribali.

Lipo se vidi nezadovoljstvo iz potribovanja Hkd-a  od 24. 4. 1939. lj. u kom najvažnije točke zauzima školsko pitanje: 1) u hrvatski seli neka se škola deklarira kao hrvatska; 2) premješćenja uči­teljev neka se korigiraju; 3) ne­ka se omogući izobrazba hrvat­skih učiteljev; 4) ponovno aktiviranje hrvatskoga školskoga inšpektora; 5) djelatna zajedni­ca neka izdjela potribne školske podloge/knjige. Reichsministarstvo je ali kategorično odbilo potribovanja Hkd-a: …es könne nicht Aufgabe des Staates sein, dafür Sorge zu tragen, daß immer die notwendige Anzahl kroatischer Intelligenzler zur Betreuung der Volksgruppe vorhanden sei. … Aufs schärfste abgelehnt werden muß… potribovanje za hrvatske ispite na viši škola, potribovanje hrvat­skoga inšpe­ktora i korigiranje premješ­ćenj… Bei den Versetzu­n­gen han­delte es sich somit in erster Li­nie um die Maßregelung polit. untragbarer Lehrer...

(NB)

Kategorije