Jurica Čenar je rodjen 25. augusta 1956. ljeta u Dol­njoj Pulji. Po gimnaziji u Gornjoj Pulji je u Beču po­čeo studi­rati gospodarstvo. S prvimi pjesmami se je pojavio 1976. ljeta. Kao student se je angažirao u hrvatski društvi. Bio je član nadregionalnoga folklornoga ansam­bla Kolo-Slavuj a se je angažirao i u H­rvatskom akademskom kl­u­bu, čiji predsjednik je bio od 1976. do 1978. ljeta. U ovoj funkciji je bio na čelu otpora protiv zakona o narodni gru­pa 1976. ljeta i peljač u akcija protiv posebne brojidbe u vezi s tim. Hak je tim zastupao ofenzivniji kurz od Hrvatskoga kulturnoga dru­štva. Nastao je suradnik Hrvatskih novin, a od septem­b­ra 1978. troja ljeta dugo i glavni urednik ovoga tajednika. Kad je početkom 1979. ljeta pod pritiskom hrvatskih aktivistov krenula prva on­čas dvojezična emisija na ra­diju u Gradišću, Jurica Če­nar još nije bio u tīmu, ali u septembru je pristupio Hrvatskoj redakciji ORF-a. U 1982. ljetu je pak zaposlen kao urednik u Zemaljskom studiju ORF-a u Željeznu. 

U 37 ljet svoje službe u H­r­vatskoj redakciji je Jurica Čenar oblikovao bezbroj emisijov i prinosov za radio i televiziju. Svoju prvu knjigu lirike »Misi misli« je izdao 1983. ljeta u vlašćoj nakladi. U njoj je objelodanio novu liriku s neformalnim slobo­d­nim izrazom. Slijedile su još dvi zbirke »Mi svi« i »Posvete« kao i roman »Svojemu svoj«. U svoji pjesma se Jurica Če­nar služi i vizualne poezije. Stoprv lani je u Splitu izašla knjiga, ka predstavlja Juricu Čenara kao hrvatskoga pjesnika iz Gradiš­ća. Da je J. Čenar relevantan i za književnost izvan Gradišća ta­ko i u Hrvatskoj d­okazuje i či­njenica, da se nje­gova djela najdu u brojni antologija. U standardno djelo, leksikon hrvatske književnosti iz 2008. ljeta je kao jedina gra­dišćan­skohrvatska knjiga ušla njegova zbirka »Misi misli«. Stoprv lani je u Splitu izašla knjiga, ka predstavlja Juricu Čenara kao hrvatskoga pjesnika iz Gradišća. Pisanje je za njega temeljni dio života.

Uz intimnu tematiku je u Čenarovoj poeziji prezent­na društvena, politička i m­a­njinska problematika. Jurica Čenar djela kao član jezične komisije momentano na gradišćanskohrvatsko-nimškom o­n­line-rječniku. Čenar je ož­e­njen u Uzlopu i ima tri sine.

(Andrea Vuketić)

Kategorije