Rič je o knjigi na nimškom jeziku autora Štefana Benczaka u izdanju Hrvatskoga štamparskoga društva u Željeznom ka na gotovo stotinu stranic daje kronološki pre­gled najvažnijih povijesnih dogadjajev vezanih uz Hrvate i Hrvatsku, počevši od 796. ljeta do 1. julija o. lj. i punopravnoga članstva u EU. „Knjiga daje sjajan pregled hrvatske povijesti, tradicije i kulture i odličan je dokaz da je Hrvatska oduvijek pripadala Sridnjoj Europi“, re­kao je hrvatski veleposlanik Go­r­dan Bakota. „Cilj je ove knjige, da na jednu stranu pobli­že upoznaje Austrijance i hrvatskoga materinskoga jezika (posebno i gradišćan­ske Hrvate) s novim članom Europske unije, s Hrvatskom. Ali je ujedno i cilj ove knjige, da o Hrvatskoj informira stanovničtvo samo nimškoga jezika i u Beču akreditirane diplomate iz cijeloga svita“, rekao je Petar Tyran u ime  izdavača HŠtD-a pri press­konferenciji povodom izlaska ove knjige 11. julija u be­čkom Cafe Landtmann.

 

BEČ — Pri presici u Cafe Landtmann goste je uvodno pozdravio predsjednik HŠtD-a Ivica Mikula, a o knjigi su govorili hrvatski veleposlanik u Austriji Gordan Bakota, po­zn­ati austrijski znanstvenik hu­manbiolog gradišćanski Hr­vat Franz M. Vuketić, glavni ured­nik Hrvatskih novin Pe­tar Ty­ran u ime izdavača tr au­tor knjige. „Ova knjiga želji pr­a­titi Hrvatsku na nje putu unutar EU tr nje povijest i kul­turu pri­bližiti drugim državam članica“ — rekao je Tyran napomenuvši kako su gradiš­ćanski Hr­vati poveznica izmed Austrije i Hrvatske i je nadodao kako „znanje o Hrvatskoj je dijelom jakom slabo i manj­kavo. Da se to znanje poviši i poboljša je takaj jedan, i to glavni cilj ove knjige rodjenoga Cindrofca i uvjerenoga Hrvata dr. Štefana Benczaka.“

 

Prof. dr. Manfred Vuketić s Bečkoga sveučilišća je naglasio uz ostalo, kako „knjiga je važna zato kad prvi put dona­ša komponentu hrvatske povijesti za svakoga človika s ele­mentarnimi interesi. Važno je kad se jedna država predstav­lja, ku se po principu pozna npr. zbog turizma ili Jadrana, ali od ke velik dio ljudi, osebi­to i Austrijanci čuda ne znaju. Gdo se točnije kani informirati i s pogledom na hrvatsku povijest tomu će ova knjiga do­bro služiti, jer gdo kani diblje pojti, u ovoj knjigi najt će odličnu lektiru .“

 

„Cilj mi je bio upoznati Au­s­trijance i predstavnike stranih diplomatskih zborov akreditiranih u Austriji s Hrvatskom, starom članicom europske obi­telji i nje bogatom povijesti i kulturom nedovoljno poznatom europskoj javnosti“ — rekao je Benczak istaknuvši kako knjiga daje kronološki prikaz europskoga puta Hrvatske od pr­vog spominjanja hrvatskoga imena 852. ljeta u vrime vlada­vine kneza Trpimira, pa sve do danas. Dodao je kako je rič o privatnoj publikaciji, isključivo austrijskoj inicijativi usredoto­čenoj na Hrvatsku ka je „stotinu ljet bila povezana s francuskom dinastijom Anjou, četiri stotine ljet s povijesti Austrije i osam stotine ljet s Ma­đarskom“ i Hrvate ki se pod sadašnjim nazivom jur od 9. stoljeća pojavljuju u europskom registru imen. Dodao je kako je u knjigi posebno naglasio fra­n­cusku komponentu hrvatskih povijesnih vezov, nepoznatu mnogim Francuzom, čija ze­m­lja ima važnu ulogu u EU, či­ja je članica i Hrvatska.

 

Da doprinese povišenju zna­nja o Hrvatskoj i Hrvati a tim naravno i o gradišćanski Hrvati prije svega kod većinskoga stanovničtva ko ne govori ili ne razumi hrvatski, je bio glavni uzrok za Hrvatsko štamparsko društvo, da objavi ovu knjigu na nimškom jeziku. Cilj je pravoda i nakana HŠtD-a i nadalje, da godišnje objavi ba­rem jednu knjigu na hrvatskom jeziku.

 

Knjiga stoji 19,80 € i se more nabaviti kod Hrvatskoga štamaparskoga društva, u Že­ljeznu;

Tel.: +43/2682/61470 ili na kontakt stranici.

(ur.)

 

Slike