ŽELJEZNO — Orf-studio  Gradišće u Željeznu od četvrt­ka, 26. marca se nahadja u iznimnom stanju zbog korona-epidemije. Da se suradniki ne dobavu se je u zgradu uselila ekipa od 13 suradnikov, ki će­du 14 dani dugo biti izolirani u stanu i osigurati emitiranje emisijov na radiju i televiziji.

Hrvatska redakcija se nije u­s­elila u zemaljski studijo Orf-a u Željeznu, nego su odlučili za produciranje emisijov od doma — svaki urednik ili sva­ka urednica iz svojega sela. O novoj situaciji i izazovu je re­kao peljač Hrvatske redakcije mag. Fred Hergović, da je sve išlo jako brzo i da su morali u tri dani stvoriti tehničke i personalne uvjete da moru emitirati radijski program od doma.

Za sridnjoročno producira­nje televizijskoga magazina Do­bar dan Hrvati se još djela na rješenju. Emisija za minulu ne­dilju, 29. marca su iznimno snimili jur srijedu navečer u ze­maljskom studiju u Željeznu.

 

Kako je rekao Fred Hergović za Hrvatski radio, ovoga do sa­da još nije bilo, da nisu emitirali iz studija u Željeznu „U samo tri dani smo morali stvo­riti sve uvjete da se moremo iseliti iz studija — u kom smo po­vezani i s Be­čom s drugimi st­udiji i zapravo sa cijelim svitom — a ovo je i za nas velik izazov jer s tim nimao nika­ko­­vo iskustvo, ka­ko bi emitirali iz domaće hiže dotične urednice ili urednika“ je re­kao Fred He­r­go­vić u razgovoru s Hr­vat­ski­mi novinami.

 

Hergović je pri­znao da nikako i nikada ni­su računali s ovakovom situa­ci­jom, jer drugačije bi se znamda bo­lje bili priravili na to. D­o­kle u studiju imaju sve potribne teh­ničke uredjaje, im do­ma fali već čega, je rekao, tako je sada najpotribnije da svi budu opremljeni npr. s lap­topi i potribnim softwareom. Sada ta­ko izgleda da svaki ima aparat u ki se g­o­vori i snima, a to se pak more prebaciti, kopirati na laptop, na kom se ta ton­ski ma­terijal pak more porizati. In­ter­vjue su do sada htili snim­a­ti na posebnom interfaceu u st­u­diju u Orf-u. Toga svega sa­da već nima, je rekao F. He­r­gović, a zato su prešli na to da tonski materijal snima­ju pomo­ću mobitela, ili da ljudi snim­a­ju voicemaile na mobite­lu i to onda prik mobitela (han­dyja) šalju urednikom. Hergović je uvjeren da je pred svim mla­da generacija toliko uvježbana u mobitele, da ovakove tonske snimke lako moru po­slati dotičnim urednikom ili urednicam Hrvatske redakcije Orf-a.

 

U pogledu na televiziju je pro­blem znatno veći, jer se u studiju zasada već ne moru ri­zati emisije. Snimati nije problem, jer to moru kao dosada: pojti s kamerom tamo kade že­lju nešto ili nekoga snimiti. To snimaju na disk. Ali da to pak složu i montiraju i sastavljaju  prinos, a od snimke i moderaciju pak slažu gotovi prinos, ki se pak emitira na televiziji, to će biti znatno teže. Pokidob se već ne moru javiti iz studija u Orf-u Fred Hergović još nije znao ako ćedu dalje s televizijom. Jedna opcija je, da se ja­vu iz negdje vani, dakle u ne­kom selu ili mjestu. Ali o tom još raspravljaju i razmišljau, ča je sve moguć­e.          

 

(uredn.)

 

Kategorije

Slike