Zastupnica u Europskom p­ar­­lamentu Dubravka Šui­ca je zbog prijedloga da se sm­a­nji dičji doplatak za dicu strancev u Austriji i još neki dr­žava članica Unije pozvala Komisiju na očitovanje oko ove diskriminatorske mjere za gradjane EU-a, priopćio je ured zastupnice u utorak.

BEČ/BRUXELLES — Nova austrijska vlada predložila je zakon o smanjenju dičjih doplatov za dicu „EU strancev“ ka ne živu u Austriji a ki je tre­nutno u postupku u austrijskom Parlamentu. Plan je smanjiti visinu dičjih doplatkov ke primaju dica gostujućih djelačev čije obitelji ne živu u Austriji tr ih prilagoditi standardu zemalj u ki živu. Višina dičjih dodatkov za strance prilagodila bi se životnim uvjetom i standardu zemalj iz kih gostu­jući djelači dohadjaju.

Donošenje ovakvoga zakona najveć bi škodilo gradjanom ki dohadjaju iz zemalj jugois­točne Europe ki činu najveći dio stranoga stanovničtva u A­ustriji, a pretpostavlja se da je u slučaju Hrvatske rič od oko 3000 dice. Slične su tendencije vladov i u Nimškoj, Ni­zozemskoj i Velikoj Britaniji.

Dubravka Šuica istaknula je, kako bi ovakov čin izvr­šio podilu unutar Europske uni­je, a dicu strancev čije obitelji ne živu u istoj državi svrstao u k­a­tegoriju gradjanov drugoga reda.

„Različito tretiranje dičjega doplatka za dicu domaćega i stranoga stanovničtva nije u skladu s načeli temeljnih vridnosti na ki je Unija izgradjena i ke dili države članice a ke prvenstveno uključuju načelo m­­obilnosti, stoga apeliram na Komisiju da djeluje po pitanju ovakvih diskriminatornih mj­e­rov kako bi dica svih gradjanov unutar EU uživala ista prava. Ovo je krajnje populistički čin ki more imati ozbiljne posljedice za EU. Stvaranje gradjanov prvoga i drugoga reda je u suprotnosti s vrijednosti na ki smo Uniju izgradili i na ki Unija počiva. Ljeta dugo, kroz djelo na području razlikov u kvaliteti proizvoda, ističem ka­ko su razlike izmed istoka i z­a­pada Unije nedopustive tr da svi gradjani u EU moraju uživati ista prava“, upozorila je Dubravka Šuica.

Bivša gradonačelnica Dub­rovnika Šuica je takaj navela kako ovakov način tretiranja dičjeg doplatka nije u skladu s osnivačkimi ugovori Europ­ske unije tr da svi gradjani u­nutar EU plaćaju poreze i pridonosu nacionalnim sustavom socijalne skrbi na isti način. U većini držav članic, iznos u­platov u europski proračun je veći od iznosov ke se plaćaju državljanom EU.

(Fenix-magazin/IM/Hina)

Kategorije