Petar Tyran

Očigledno je Vijeće mini­strov prošlu srijedu, 24. januara zaključilo novi sastav hrvatskoga Narodno­s­noga vijeća ods. Savjeta o na­rodni grupa (Volksgruppenbei­rat). Do kraja prošloga taje­d­na budući vijećniki/savjetniki službeno još nisu bili info­r­mirani, da ih je savezni kancelar iliti Vijeće ministrov imenovalo za tu funkciju. Ali je gdja Susanne Pfanner u ime novoga ministra za EU, umjetnost, kulturu i medije, Gernota Blümela (Övp) jur pozvala na prvu i utemeljaju­ću sjednicu novoga Vijeća/Sa­vjeta, naime 19. februara o. ljeta u prostorija Saveznoga kancelarstva u Beču.

Ukoliko će biti promjenov u djelovanju i postupanju će se pokazati. U sastavu nije došlo do velikih promjenov, samo da Crikva sada ima sa Željkom Odobašićem novoga zastupnika. U stranačkoj kuriji (10) mjest sada Övp s Viktorijom Kuzmić i Kristofom Carićem ima dva no­ve savjetnike, a Spö s Hanom Grandić novu savjetnicu. Sa Susannom Pfanner je tadaš­nji savezni kancelar Christian Kern (Spö) još kratko pred odlaskom ustoličio svoju ka­n­didaticu na čelu Odiljenja V/6 (narodnosna pitanja) i u koj je kao šef sekcije bio odgovoran Gerhard Hesse. Ov će sada minjati u Ministarstvo pravosudja Josefa Mose­ra, jer je predvodjena velika reforma ustava. Gdo će Hesse­a naslijediti u Saveznom kan­celarstvu zasad oficijelno još nije poznato. Ali nije vjerojatno da će to biti opet SP-ovac.

Jedino se čini zaklesano u kamen, da će si hrvatsko Na­rodnosno vijeće dati opet po­slovni red polag koga se u če­t­veroljetnoj periodi minjaju tri predsjedniki: Stanko Hor­vat (Hkd), onda Leo Radako­vić (VP) a pak Martin Ivan­čić (SP). De facto jur postoji Konferecija predsjednikov i potpredsjednikov šest Na­ro­d­­nosnih vijećev/Savjetov. To je to ča je Spö jur duglje ka­nio zakonski zabilježiti, ali je Övp bio protiv. Će li se Konferencija sada još ojačati ili opet oslabiti u svojoj važnosti i uticaju, će se pokazati. Činjenica je, da su Vijeća/S­a­vjeti kao savjetodavna tijela jako spori i mlitavi i se pro­sječno samo dvakrat godišnje sastaju. To je za savjetovanje kancelaru i Saveznoj vladi de­finitivno premalo. Manji gre­mij bi mogao biti vjerojatno djelotvorniji — ali u tom jed­ni drugim ne vjeruju i jedni se od drugih ne ćutu zastupani. Kako je to nepovjerenje velika kočnica ne samo, ali pred svim i hrvatskoga Narodnos­noga vijeća. A dokle ovi 24 vijećniki/savjetniki i vijećnice/savjetnice ne najdu put do skupnih interesov i skupno­ga postupanja i zatraženih rješenj, donle ih bilo ki kancelar i bilo ka Vlada ne ćedu uzeti ni ozbiljno niti ćedu se puno zgledati na to ča ponekad znamda zaključuju u tom Vijeću. Koliko će ih no­vi kan­celar i Savezna vlada slušati i slijediti njeve predlo­ge, će pred svim ovisit o nje­v­oj slo­ž­nosti u Vijeću/Savjetu!

Kategorije