NOVI GLAS je online i na hrvatskom i nimškom

Po otpovidanju ljetošnjega Dana mladine u Velikom Bo­rištofu je Hrvatski akademski klub (HAK) kao glavni organizator kreirao alternativni projekt. Aktivisti Klu­ba su se koncentrirali na novu online platformu svojega časopisa Novi glas. Novi format online-izdanja NG-a je sada publiciran u internetu (https://noviglas.online/). Aktivisti unutar Hak-a su iz­djelali koncept za novu online prezentaciju, ka neka b­u­de modernija i atraktivnija za mlade štitelje.

Tribamo razmišljati o preokreti i korektura ali i o novi inicijativa u našem an­gažmanu!

Petar Tyran

Evo, pristiglo je vrime od­mora i za nas u uredni­čtvu. Samo kratko, kako i svako ljeto, ali dva tajedne ćete morati izdržati bez HN. Ali ćemo se redovito javljati s aktualnimi informacijami na našoj stalno aktualiziranoj kao i nad­­opunjenoj web-str­a­nici www.hrvatskenovine.at. Prebrodili smo prve „vru­će misece koronakrize bez ika­kove škode i polag mišljenja nekih naših štiteljic i štiteljev upravo ov čas skoro potpuno­ga zatvaranja i ukinuća javno­ga života bili smo s HN pos­e­bno zanimljivi i informativni.

Nova internetska stranica Hrvatskoga centra je u medjuvrimenu išla online!

Konačno se je mogao završi­ti veliki projekt nove internet­ske stranice Hrvatskoga cen­tra u Beču — piše u izjavi za medije. Od utorka, 28. julija o lj. stranica je postavljena u WorldWideWeb i tim je javno dostupna (www.hrvatskicentar.at​​​​​​​). Nova Centar-stranica je bila već nego potribna, jer je postojeća jur bila zastarana i ni u kom pogledu već nije odgovarala — niti po izgledu i obliku, ni­ti po funkcionalnosti, niti po opsegu. Izdjelanje nove stra­nice se je pak pokazalo za­htjevnije nego se je mislilo iz početka, i vrimenske plane tribalo je nekoliko puti „adaptirati“, kako je tribalo adaptirati oblik stranice pre­ma sadržaju, a ponekad i obrnuto — kada su to tehni­čke mogućnosti ograničile.