EU-komesar za financije „Gio“ Hahn za usu­gla­še­no djelovanje kod povlačenja restrikcijov

Europski komesar za financije Johannes Gio Hahn izjasnio se za usuglašeno djelovanje članic EU kad je rič o povlačenju restrikcijov i mjerov upeljanih sa ciljem za­ustavljanja širenja koronavirusa. Zemlje EU su usko po­vezane, i zbog toga bi ekonomski novi start tribalo pro­vesti ča je moguće usuglašenije, istakao je u izjavi be­čkom dnevniku Kurier.

Austrijski ministar Anschober: „Dru­ga etapa bit će mukotrpnija od prve“

„Prvi veliki cilj, prva velika etapa su ostvareni“, rekao je austrijski ministar zdrav­lja Rudolf Anschober u pe­tak, 10. aprila na konferenciji za novinare u sidišću austrijske Vlade u Beču dodavši: „Dn­e­vni prirast oboljelih pao je na 2,2 posto, a od 3. aprila stalno se kreće ispod 5 po­sto“. Napomenuo je kako su zdravstveni kapaciteti zahva­ljujući „senzacionalnom doprinosu“ austrijskih gradjanov „ostali na sigurnoj strani“. 

Čega svega nima u dogledno vrime i ča će nam sve faliti od priredab?

Petar Tyran

Sada jur znamo već, iako zapravo još ništ ne zna­mo. Niti je hrvatskih niti drugih priredab i ih u dojdućih tajedni i miseci neće biti. Tim neće biti ni kazališnih predstav u Velikom Borištofu ni u Pinkovcu ni u No­voj Gori. Novoseoci su jur pred Vazmi morali otpovidati svoje kazališne predstave. Kuga je morala zabušiti isto kako i Hrvatski centar. Barem smo još mogli uživati u zadnjem odličnom i upečatljivom „Džez & vino“ u Kugi, iako su se onda jur neki jako bojali osobnih kontaktov. Mi drugi u to još nismo toliko vjerova­li, bolje rečeno: nismo si još mo­gli predstaviti kakova la­vina će dojti prik nas.

Dica, škola, učitelji i koronakriza — Direktorica Osnovne škole Uzlop Ljuba Palatin-Wild: kako zahadjaju s krizom i domaćim podučavanjem

UZLOP — „Četire tajedne jur nimamo škole a kako izgl­e­da je još duži čas nećemo im­a­ti“ je rekla direktorica OŠ Uz­lop Ljuba Palatin-Wild u raz­go­voru s Hrvatskimi novinami. Ona četire tajedne već nije bi­la u školi, jer pada u rizičnu grupu zbog neke prijašnje, jur davno izliječene bolesti: ima­la je upalu pluć.

 

Tagovi: 

Kantautor Josip Čenić postao „Počasni član“ Hrvatskoga centra u Beču

Kako se je koronavirus uvukao jur tajedne u sve društvene pore i postao naš svakodnevni podstanar, u zaborav su pala i ona vesela i hvale vridna dogadjanja. Jedno od njih je i posebno priznanje Hrvatskoga centra gradišćanskih Hrvatov u Beču, ki je poznatoga hrvatskoga glazbenika, kantautora i jednoga od osnivačev Dubrova­čkih kavaljerov s bečkom adresom Josipa Čenića, nagradio 27. marca »Po­časnim članstvom« povodom njegovoga 60. rodjendana.

 

I vrhunskim diplomatom ova koronakriza znatno otežava i posao i život — Silvija i Michael Linhart ve­le­poslanik Republike Austri­je u Francuskoj

PARIZ — „Situacija je do­s­ta dramatična u ovi dani i tajedni širom Francuske, odlične mje­re su po­dmirene čuda prekasno, nisu otpovidali velike priredbe, vjerske sastanke, a još i izbore su održali“ u Parizu velu Silvija i Michael Linhart. Kako i mno­gi drugi, tako su oni prikovani u svoje privat­ne prostorije, ke su dio austrij­skoga vele­poslan­stva u centru Pariza, u 6 rue Fabert, u 7ᵉ Ar­rondissement.

 

Tagovi: 

In memoriam — Tome Schneider

Prije deset ljet preminuo je dugoljetni urednik Hrvat­skih novin, kalendarac, l­e­k­tor i korektor publikacijov i Roberta Hajszana Panon­sk­o­ga tr edicijov Panonskoga in­stituta. Kako piše Hajszan u zadnjem Panonskom listu (ki sada izlazi samo još elektronski): Čim dulje ste od nas udaljeni/tim više nam nedo­stajete! Spominjamo se pokojnoga Tome Schneidera ki je pod teškimi uvjeti (djelao je cijeli dan na pošti u Želje­znu) u slobodnom vrimenu i po vikendi lektorirao, korigi­rao tr uredjivao tekste, član­ke, priloge i ostalo na dobr­o­bit gradišćanskih Hrvatov.

Tagovi: 

Umjetniki, glumci i koronakriza (9.)

Georg „Gegi“ Kustrić — glumac, zabavljač, govorač na radiju i — čižmar (!!!)

BEČ/NOVO SELO — Gegi Kustrić, glumac pred svim i u bečkoj maloj pozornici Scala u Wiedner Hauptstraße je —kako i mnogi samostalni um­jetniki — u ovi časi bez po­sla. Kod njega, kako i kod brojnih drugih je uobičajeno, da se pri­javu na Servic Djelatne bu­r­ze (AMS) ako nimaju angaž­ma­na, tako da su osigurani pak i imaju pravo na neku odštetu dokle ništ ne zaslužu.

Tagovi: