Ste znali? - Znanje jezične zajednice je vezano za riči?

Da človik more razumiti je­zik, mu je potribno zna­nje. Normalno pisac polazi od to­ga, da štitelj ima zna­nje, ko mu je potribno da razumi nje­gove poruke. S druge strani se ufa i štitelj, da pisac zna, ča on zna i ča on ne zna, a pak na temelju toga formulira njegove tekste. Znanje pis­ca i znanje štitelja se u normalnoj i uspješnoj komunika­ciji po­kla­­paju, i zato velimo da oba­­dvi strani — i pi­sac i štitelj — imaju sk­u­pno znanje, takozvani common ground. Sa­mo na bazi skupnoga zna­nja pisac štitelju more poručiti nove informacije.

Tagovi: 

Zač folklor jeziku kopa grob?

Na bazi aktualnoga znanstvenoga stanja i znanja na području pragmatične semantike, moremo izviditi komunikativni potencijal našega jezika. Pragmatična semantika je pod­ručje lingvistike, u kom se bavimo — kot Wittgenstein ve­li — igrami riči u komunikaciji. Svaka rič ima znače­nje, ko pripadniki jezične zajednice fiksiraju na temelju regularno­ga hasnovanja jezika i skupnoga socijalnoga znanja. I ta­ko se etabliraju jezične konvencije i norme, kih se govorniki jezične zajednice držu, kad produciraju smisao u svoji rečenica i teksti. Gdo ne po­štuje konvencije, za ke se je dogovorila jezična zajednica, on nima šanse, da ga drugi razumu, veli Wittgenstein.

Tagovi: 

Zbog čega moremo biti ponosni na mnoštvo informacijov i stilov… (3)

Petar Tyran

Približava se Svitsko prvenstvo (SP) u nogo­metu u Rusiji. 16. junija ovo SP počinje s utakmicom Rusija - Saudija Arabija. Najkašnje onda ćemo opet im­ati ne samo 32 momčadi nego isto toliko nacionalnih izbornikov — na papiru. Ali točno znamo da će biti sto ti­suće gledateljev u stadioni, a milijuni i stotinu milijuni gledateljev pred svim pred te­levizori. A puno od njih će­du biti ujedno i izborniki, a svaki od njih će bolje znati od drugoga ča bi tribalo učiniti da bi ova ili ona momčad bila još bolja i uspješnija i u čemu je izbornik sve pogrišio kad je rezultat drugačije ispao nego si je ov/a ili on/a to željio/la i se ufao/la. Pred svim po dobiveni ali uglavnom po izgu­b­ljeni utakmica svi oni znaju ča bi bilo bolje učiniti i u če­mu je pogrišio izbornik.

Neće dozvoliti da se ponovi: Kurz zabrinut zbog nove balkanske migrantske rute

Austrijski kancelar Sebastian Kurz rekao je da je austrijska vlada zabrinuta zbog nastanka nove balkanske migrantske rute i najavio da će peljati razgovore sa zemljami uz tu rutu. Austrijska vlada sastala se je nedilju, 27. ma­ja u Mauerbachu kade je razgovarala o aktualnoj situaciji u Austriji i širje, a tom prilikom upozoreno je na formiranje nove balkanske rute. Kurz je s tim u vezi istakao da Austrija neće dozvoliti da se ponovi situacija iz 2015. lj.

Tagovi: 

Na Brijuni konferencija o nacionalni manjina, migracijami i sigurnosti

Pedesetak znanstvenikov i stručnjakov ki se bavu nacio­nalnimi manjinami, migracijami i sigurnošću iz devet zemalj okupilo se je na tro­dnevnoj 22. medjunarodnoj znanstvenoj konferenciji na temu „Nacionalne manjine, migracije i sigurnost u dem­o­kratskim društvima“ ka je u petak, 25. maja započela s djelom na Brijuni. Jur 14 ljet Aleksandar Tolna­u­er predsjedava Savjetom za nacionalne manjine Vlade RH ki kontrolira provodjenje ustavnoga i drugih zakonov o pravi nacionalnih manjin kih je 22 u Hrvatskoj. Djelovanje Savjeta je medjuna­rodno prepoznatljivo, zbog čega Tolnauera često pozivaju da održi predavanje po europski institucija. Tolnau­er ističe, da iako su prava na­cionalnih manjin zakonom u Hrvatskoj maksimalno regu­lirana, ipak se iz neznanja ti zakoni, kao i mnogi drugi, u potpunosti ne prakticiraju.