Sunday jam u Centru

Datum: 
ned, 11/12/2017 - 19:00

BEČ (12. novembar) — Sunday jam u Centru (sv­aku 2. i 4. nedilju u mi­secu od 19.00);

geslo „Dojdi/te s Vašimi prijatelji/cami i instrumenti!“,

u Hrvatskom centru;

Beč 4., Schwindgasse 14.

Kakova to sramota da danas unutar EU negdo mora zatražiti politički azil

Petar Tyran

Kako se čini, su američke prilike počele preplaviti i poplavati i Europu, po­sebno i Austriju. Dokle u Sje­dinjeni Američki Država pr­i­je svega kako heteroseksualni tako i homokseksualni glu­mci i ličnosti javnoga života padaju kao keglji na malobo­rištofskom kegljišću, u Europi za redom padaju političari, a sad su se i u Austriji pridru­žili ovim „kegljišćam“ ods. pa­da­nju glav u politiki. Gdo zna kamo će ovo još peljati, i gdo još more razlikovati med na­ivnim približavanjem nešika­nih i premalo samosvisnih muškarcev, ki nisu dost vje­š­ti da bi se pošteno i pametno približili ženi ka im je simpa­tična — i stvarnim seksualnim zlostavljanjem, čemu se trib­a­ju, naravno, suprotstaviti ne samo žene, nego, po sebi raz­umljivo i muškarci, ki znaju kako se kanu i moraju pona­šati pr­e­ma recimo svojoj sestri, maj­ki ili staramajki?

Puigdemont se neće vrnuti u Španjolsku, ne vjeruje da bi imao pošteno sudjenje

Sminjeni predsjednik katalonske vlade Carles Puigdemont nije se 2. novembra odazvao pozivu španjolskoga vrhovnog suda tr je ostao u Bruxellesu na savjet njego­voga odvjetnika. U medjuvri­menu se opet obratio iz Belgije ov put iz grada Genta. Puigdemont je u Španjolskoj optužen za pobunu, neposluh i korišćenje javnoga pineza za organiziranje referenduma suprotnoga ustavu tr mu prijeti većljetna zatvorska kaštiga. Na sudu u Madridu u četvrtak i petak je bilo sa­slušano i 13 drugih katalo­n­skih dužnosnikov ki se takaj suočavaju sa zatvorskom kaštigom zbog proglašenja nezavisne republike Katalonije pred dvimi tajedni.

Tagovi: 

Ogorčenje na ulica — pritvoreno je osam katalonskih dužnosnikov: demonstracije

Španjolska sutkinja odredila je 2. novembra pritvor bez mogućnosti jamčevine, garancije za sminjenoga katalonskoga potpredsjednika vlade tr sedam ministrov optuženih za proglašenje nezavisnosti Katalonije, a kao odgovor na to u sjeveroisto­č­noj pokrajini najavljeni su masovni prosvjedi, demons­tracije. 2 novembra je 9 biv­ših članov vlade saslušano na sudu u Madridu po čem je državno odvjetničtvo za njih 8 zatražilo pritvaranje. Sutkinja Carmen Lamela je to prihvatila dopustivši jedino Santiju Vili, bivšem minist­ru (conseller) zaduženom za poduzeća, plaćanje jamčevine od 50.000 E kako bi izbigao pritvor. Vila je dao os­tavku nekoliko uri prije nego je izglasana nezavisnost 27. oktobra a 2. novembra je od­govarao na pitanja tužitelja. Ostalih osam optuženih odgovaralo je jedino na pitanje svoje obrane.

H.-C. Strache: Austrija podržava Srbiju, sankcije Rusiji besmislene

Lider Slobodarske stranke Austrije (Fpö) Heinz Christian Strache, izjavio je u Beču, da se po parlamentarnih izbori politika Austrije neće minjati prema Srbiji, da će podržavati nje put k EU i da je smatra važnom za stabilnost u regiji. Strache je na konferenciji za medije ku je održao zajedno s predsjed­nikom Jedinstvene Srbije i narodnim poslanikom Draganom Markovićem rekao da je zadovoljan izbornimi rezultati i da se koalicijski pregovori uspješno odvijaju.

Ke trike imamo za profilaksu gripe?

Čim vani nastaje zima, tim važnija je dobra higijena zbog prevencije gripe i prehla­de. Dosadašnja istraživanja su pokazala, da je za prevenciju gripe i prehlade najbolje redovito pranje ruk, ade­kvatno dug noćni počivak, zd­ra­va hrana i šetnje na friškom zraku. Stručnjaki su osvidočeni, da je najeficijentnija i najsigurnija metoda protiv gripe cipljenje. Ose­buj­­no se prepo­ručuje kroničnim betežnikom, sta­­r­jim lju­dem i tru­d­nicam. Čuvati se moramo i kontakta s ljudi, ki su jur prehladjeni ili imaju gr­i­pu.

Tagovi: 

Ste znali? - Zbog čega imamo rance?

Svaki človik ima rance. Je­dan ih ima već okolo ust, a drugi okolo oči­ju. Rance moremo klasificirati po svojem tipu.

Ranci okolo ust nam se razvi­ju zbog ultravioletnoga zra­č­e­nja i kurenja. Uza to i drugi vanj­ski faktori kotno mrzlina, smog i hrana igraju veliku ulogu. Na gornjoj usnici je najveć ranac. Ranci se stoprv javljaju po menopauzi, kad koža već nije tako elastična. Sma­nju­je se sloj masti pod kožom, ki je odgovoran za volumen u obrazu. Uopće je starenje gubitak volumena. Čim ma­nje estrogena u žen­skom tijelu, tim manja je i pr­o­dukcija kolagena. Zvećega Ranci se zvećega prvo jav­lja­ju okolo kutov usnic.

Tagovi: 

Svi sveti ili Sesvete

Jur smo u drugom broju na­šega Mjs pisali o svetki, zapravo o tom, da se svetki pi­šu velikom početnom slovom. To neće biti današnja tema. Danas ćemo se baviti nazivom svetka, ki se u Rimoka­toličanskoj crikvi svečuje 1. novembra/studenoga, kada svečujemo sve svece i svetice. Dokle se u pravoslavni crikva ov svetak još dandanas svečuje na prvu nedilju po Duhi i označuje završetak vazmenoga dijela liturgij­sko­ga ljeta, je u Rimokatoli­ča­n­skoj crikvi ov svetak na na­go­vor irskih fratrov još u osmom stoljeću po Kr. premješćen na 1.

Svi su za bolju Austriju i za reforme u korist i boljitak ljudi i države!?

Petar Tyran

Bilo za ku političku stra­n­ku ste se odlučili pri iz­bori 15. oktobra u principu dobro, bolje: odlično ste odlučili. Zač? Zato, jer su sve stranke i svi njevi peljači, lideri jasno i glasno reklamira­li za sebe da su oni za brze reforme, za poboljšanje finan­cijske situacije, za poboljšanje političke klime u zemlji a ne na zadnje za boljitak svih gra­djanov u Austriji i na korist ove države, ku je bivši kance­lar Kreisky koč nazvao „otok blaženih“ — ili je to bio negdo drugi. Gdo već točno zna? A danas bi mu odgovorili kao s topa: „Ča si blažen?“