Kakove izglede gradišćanskohrvatski jezik ima s Jezičnom čartom?

Kako važna je Jezična čarta?

Jezična čarta, ka se s punim imenom zove Europska čarta o regionalni i manjinski jeziki, je instrumenat, ki služi planiranju jezikov, ki u nekoj državi nisu dominantni. Jezičnu čartu je objelodanilo Vijeće Europe (Europarat) 1992. lje­ta. Obično ju prati Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjin iz 1995. lje­ta. Države, ke su potpisale Okvirnu konvenciju i Jezi­čnu čartu, se obavezuju, da ćedu čuvati i podupirati pripadnike manjin i im garantirati jednaka prava kot je imaju pripadniki većin­ske jezične zajednice neke države. Jezična čarta je za manjinske jezike Europe zbog toga tako važna, kad je jedan od rijetkih dokumentov, ki sadržava paket mjerov, kako bi se pripadnikom manjin u javnom žit­ku omogućilo hasnovanje ma­njin­­skoga jezika. Države potpisnice Čarte su dužne, da pri­znaju regionalne i manjinske jezike, ki su prošireni na od­re­djenom državnom teritoriju i da je promiču dobrohotnom politikom i prikladnim zako­nodavstvom.

Tagovi: 

Generalna sjednica Hštd-a

Datum: 
ned, 11/08/2015 - 15:00

Generalna sjednica Hštd-a
8. dec. (15.00) u Mjenovu u krčmi Deutsch;

 

dnevni red:

- izvješćaji predsjednika, blagajnika, kontrolorov,

- diskusija,

- rasterećenje odbora i

 

- prezentacija Ka­lendara Gradišće 2016.