No mer je bilo lipo.

Dan narodnih grup – jedan dan u znaku narodnih grup ili autohtonih manjin u Austriji, a to u „srcu demokracije” u prelipi prostorija parlamenta. Dugo je bio najavljen i reklamiran ovakov poseban dan, kade neka stoji jezična i kulturna mnogovrsnost Austrije u fokusu. Ovakov dan da doprinese jačoj vidljivosti u većinskom stanovničtvu. Istina je, u žurnali OE1 su bili prinosi, novine su pisale o danu. Na licu mjesta su pred svim bili insideri, znači političari i savjetniki za narodne grupe. Isti problem kot uvijek: Samo jako mali krug ljudi sluša uvijek iste problematike.

»mi4mi« nova ponuda BRG OP

Prošli tajedan su učiteljice za madjarski i hrvatski jezik predstavile novi koncept učnje ovih jezikov prez školskih djel na gimnaziji u Gornjoj Pulji.

 

Gornja Pulja – U četvrtak 30. novembra su zemaljska savjetnica za školstvo Daniela Winkler, direktor gornjopuljanske gimnazije Markus Neuhold i nadzornica za većjezično školstvo obrazovne direkcije Karin Vukman-Artner pozvali na predstavljanje novoga koncepta i ponude za učnju hrvatskoga, madjarskoga odnosno romskoga jezika.

Spominak predjelati u akciju

Ljetos je trideset ljet da su se pojavile prve bombe u civi. Jedan od najvećih terorističkih aktov za vrime Druge Republike s tragičnim vrhuncem 5. februara 1995. u Borti, kade je bomba u civi umorila četire mlade Rome. Inicijativa manjine će kljetu u aprilu otvarati izložbu posvećena ovomu izravnomu napadu na manjine i na sve one, ke su se borile za ljudska prava. U pandiljak, ravno 30 ljet po prvi bomba u pismi, je Inicijativa manjine pozvala na otvarajuću priredbu, naime na predavanja i podijsku diskusiju sa stručnjaki, svidoki vrimena i pogodjenih (već u idućem broju novin). Četire ure su bile opširan okvir, ki je stavio prst u sve bolne rane austrijskoga društva, ali činio se ipak prekratkim za sve aspekte, ke su uticale na teror odnosno ke su bile posljedice terorističkih napadov i klime, ku je stvorila politika i mediji.