Nova tragedija na Sredozemnom morju

Na Sredozemnom morju je p­onovo došlo do izbigličke ka­tastrofe. Prema podatkom UN-a, pred libijskom obalom se je prevrnuo brod na kom je bilo oko 700 osob. Prema dosadašnjim procjenam se je u Sredozemlju u toku ovoga ljeta utopilo 900 osob. Pro­šlo ljeto je zabilježeno da se u Sredozemnom morju utopilo 3.500 ljudi. Misiju »Ma­re Nostrum« je zaminila misija Europske unije pod nazivom »Triton«.

Ćedu nas opet razdvajati granične ograde?

Austrijsko Ministarstvo unutarnjih poslov med Šenkutom (Heiligenbrunn) i Šerešlakom (Moschendorf) kani graditi plot na granici. Polag informacijov iz općinskoga ureda Šerešlake je granični plot predvidjen na južnoj strani op­ćinskoga hatara Šerešlake, tako da ne bi graničio na Petrovo Selo, ko istočno i sjeverno graniči na Šerešlaku.

Zastupniki Savjetov na terminu u minstarstvu

Zastupniki narodnosnih savjetov svih šest autohtonih i priznatih narodnih grup su 15. aprila u saveznom kanclerastvu u Beču diskutirali reformu izobrazbe, podupira­­nje tiskanih manjinskih medijev i pinezno podupiranje iz ureda Saveznoga kancelara. Bilo je govora i o minjanju zakona za podupiranje tisk­a­nih medijev kao i pitanje pineznoga podupiranja. Osebujno nategnuta je situacija kod subvencijov za narodne grupe. Ta pinezna sredstva jur 20 ljet dugo nisu povišili je rekao aktualni predsjednik hrvat­skoga Savjeta za na­ro­d­nu grupu Leo Radaković. Morali su na znanje zeti, da u dogledno vrime neće biti povišenja subvencijov iz sa­veznoga lonca za narodne grupe. Kao jedna od promje­nov su predvidjeni manji ra­z­redi za 2-jezično podučavanje.

Frey u Beču o veza Staroaustrijancev i sudetskih Nimcev s moravskimi Hrvati

Dr. Manfred Frey, bivši potpredsjednik Austrijske Nacio­nalne banke učlanjen u u­dr­u­gi Saveza folk­s­dojčer­skih domorocev je u privatnom zva­nju bio direktor Financij­sko­ga ureda za Beč, Dolnju Au­striju i Gradišće. Kao pripadnik nimške narodne gru­pe u 1945. ljetu, po koncu II. svitskoga boja, skupa s osta­limi Nimci prisilno morao je ostaviti svoju i domovinu svo­jih ocev i praocev u južnoj Moravskoj (Češka), selo Jaroslavice (Joslowitz). Razgovor je stao pod geslom „Ča povezuje Staroaustrijance i sudetske Nimce s moravskimi Hrvati?“. Razgovor je pe­ljao Petar Tyran a uvodnu ključnu bilješku je dao mag. Tibor Jugović, predsjednik Hrvatskoga centra u Beču.

Pouka Hrvatom — ideja „velike Srbije“ živi

Šešelj veli da je „velika Srbija besmrtna ideja“. Hrvati ki nisu lakovjerni svisni su te pogibelji s Istoka. Ipak, hv­a­la na upozorenju. I samo sp­­o­minjanje „očuvanja Jugosl­a­vije“ kao alibija, Hrvate sv­o­di na separatiste.

BEOGRAD — Nepravom­o­ćna oslobadjajuća presuda Še­šelju, s obrazloženjem ko je cijelo njegovo bojno angažira­nje svelo na političku borbu i branjenje srpstva, znači da je Tribunal „legalizirao“ i ideju velike Srbije. Hrvati, a izgledno i ostali nesrbi ki su stradali u boji 90-ih, tribaju upravo ta­ko zaključiti. I ne uspavljivati se tim, da je to „prvostupanj­ska presuda“, da će se tu­žite­lj­stvo žaliti itd. To je manje va­žno. Žalbeni rok bit će većljet­ni, a kada bi bilo istinito da je Šešelj terminalno bolestan, to bi značilo da neće ni dočekati eventualnu promjenu presude. Stoga valja zaključiti da ćedu generacije srpskih nacionalis­tov biti osokoljene (ermutigt) pogledom Haaškoga suda na ideju o stvaranju velike Srbije, u čije su stvaranje iz Beograda nekoliko puti kretali i ča je uvi­jek rezultiralo tisućima žrtav. Kako jako dobro poznajemo tu povijest, nećemo zaboraviti po­sljedice ke su velikosrbi proizveli u pokušaji osvajanja tu­djih teritorijov i fizičkoga uništava­nja drugih narodov i imovine — za Hrvate će ideja o velikoj Sr­biji ostati zločinačka.

Trilaterala išće odgovor na migrantsku krizu

Predsjedniki Hrvatske, Slo­venije i Austrije petak, 18. marca su se nekoliko uri du­go sastali u Varaždinu, na dan kada su EU i Turska u Bruxellesu pokušavali posti­ći ključan sporazum o zaus­tav­ljanju migrantskoga vala pr­e­ma Europi. Kolinda Grabar-Kitarović je bila doma­ćin B­o­rutu Pahoru i Heinzu Fische­ru na tretom neformalnom summitu ki se održavaju od 2014. Izbiglička kriza tri­ba­la je biti glavna tema djelatnoga sastanka čelnikov trih članic EU-a i zemalj na nedavno zatvorenoj tzv. balkan­skoj migrantskoj ruti.