Jubilarna 300. Sinjska alka ovput reprezentativno i s gradišćanskimi Hrvati

U narodu Cetinske krajine živi predaja kako je Čudo­tvorna Gospa Sinjska oti­ra­la Osmanlije, a Sinjani su kao vječni zavjet odanosti i po­š­t­ovanja utemeljili vitešku ig­ru Alku. Nje važnost prepo­znao je i Unesco ki ju je prije pet ljet upisao na popis nematerijalne svitske bašćine u Europi. Turistov u Sinju nije bilo nikad već, po ulica je odjekivala glazba i pjesma, svagdir se ćuti pravi svečarski ton. U politič̌kom smislu nije bilo puno „akcije“, odnosno znatno manje nego ne­kih ranijih ljet.

 

Tagovi: 

Pjesmarica s jačkami moravskih Hrvatov

Savjet Hrvatov u Českoj je izdao pjesmaricu s naslovom »Jačke moravskih Hrvatov«. Na 34 stranica su o­tiskane stare moravske na­rodne, vjerske i božićne ja­čke s notami. U Českoj živi danas oko 1.800 Hrvatov. Oko tretina se je polag zadnje brojidbe deklarirala kao pripadniki narodne grupe moravskih Hrvatov. Pjesma­ricom kanu postaviti takorekuć spominak moravskim Hrvatom, ki su živili u okoli­ci Nikišpoka (Niko­l­sburg/ Mikulov) veli Lenka Kopřivova, potpredsjednica Sav­jeta Hrvatov u Českoj.

 

Tagovi: 

Ljetna škola hrvatskoga folklora — ljetos je bila na redu panonska zona

Na Ljetnoj školi hrvatskoga folklora ovoga ljeta podučavali se plese, nošnje, pjesme i glazbala hrvatskoga Pa­no­n­skoga područja, odnosno narodne plese Turopolja, M­oslavine, Posavine, Bilog­o­re, područja Slatine, Donjeg Miholjca, Orahovice, Našic, Nove Gradiške i Požeške kot­line, Valpovštine, Brodskoga Posavlja, Ðakovštine, područja Županje i Vinkovcev tr Srijema. Predavalo se je i pl­ese Hrvatov, ki živu u Voj­vo­dini, Ugarskoj i Bosanskoj Posavini u BiH.

Tagovi: 

Karavana »Po staza naših starih« stigla je i do Beča „u pomoć Hrvatom“

Pri kraju je već od 14 dani dugo putovanje karavana kih 25 ljudi po staza nekadaš­njih hrvatskih dose­ljenikov iz Bo­sne i Hrvatske prik današnje­ga povijesnoga Gradišća, d­a­kle Austrije, Slovačke i U­garske ča do Česke. Pri tom su ovi mladi Hrvati iz različ­nih zemalj proputovali sedam držav. Nedilju su završili pu­tovanje u Nikišproku (Miku­lo­vu) u Češkoj usko uz aus­trij­sku granicu. Četvrtak 16. julija podvečer je karavana pod peljanjem Franje Pajri­ća i Ferija Grubića postala i u Beču. U nošnja i sa zas­t­a­vami su od Hr­vat­skoga cen­t­ra u Schwindgasse piše pro­š­li na Karlsplatz, kade su zain­ter­­esiranoj medj­u­narodnoj pub­liki predstavili svoj folklorni program. Turneja je završila 17. 7 u Če­škoj u Mikulovu.

Tagovi: 

Tamburaški orkestar i zbor Čemba TOČ s medjunarodnim programom

Tamburaški orkestar i zbor Čemba pod peljanjem prof. Margarete Matišić je dao vr­l­o opažen ljetni koncert u do­maćem selu, opvut ne u farskoj crikvi, nego u seoskoj dvorani, ka je bila dupkom puna znatiželjnih i zainter­esiranih gostov iz sela i okolice — prem velike ljetne vru­ćine. Toč je svirao i jačio medju­narodnu muzič­ku literaturu, ku je za Čembance aranžirao prof. Dragutin Mati­šić, dugoljetni zborovodja i di­rigent u Čembi, ki je pa dirigent­sku palicu pre­dao svojoj kćeri, opernoj pjavačici i zborovodji Margareti Ma­ti­šić. Publika im se je zahvalila v­e­likim pljeskom.

Tagovi: