»Nagrada za narodnu kulturu« za 2016. ljeto i Mirki Berlakoviću

U ljetu 2012. zemaljski poglavar Hans Niessl darovao je »Gradišćansku nagradu za narodnu kulturu«. Tim n­eka se odlikuju pojedinačne osobe, zajednice ili instituci­je, ke se zalažu za očuvanje i gajenje tradicionalnoga kulturnoga dobra, ali uza to st­a­vljaju i dugotrajne akcente, ki služu oživljenju i daljnjemu razvitku narodne kulture u Gradišću. Uz glavnu nagradu (3.000 €) se dodiljuju i dvi dodatne nagra­de (po 1.500 €). Muzej na otvorenom ansambl Gerer­s­dorf u Novo­gradskom kot­a­­ru je odlikovan glavnom nagr­a­dom. Dobitniki potpore nagrade su »Gradiš­ćanska škola narodne muzike« i angažira­ni djelač na hr­vatskom narodnosnom po­lju Mirko Berlaković. Prilikom svečevanja »40 ljet muzej na otvorenom Gerersdorf« su­botu, 18. junija nagrade je predao zemaljski savjetnik za kulturu Helmut Bieler.

Tagovi: 

Mladi Mundimitranci su opet oduševili

Mladi muzički sastav Kroa­Tarantata iz Mundimit­ra (Montemitro) u regiji Mo­lise na jugu Italije je ovput doputuvao u pratnji Antonija Sammartina, predsjednika zaklade »Fondacione Agos­tina Piccoli« i mnogovrsnoga i angažiranoga hrvatskoga funkcionara, bivšega počasnoga diplomata i borca za je­zik, kulturu kao i uopće opstanak moliških Hrvatov. Z­a­hvaljujući pred svim i njemu a bez sumlje i njegovomu uskomu prijatelju od mladih nog, Gabrieli Blažeti, se je razvila uska i plodonosna su­radnja med moliškimi Hrva­ti u južnoj Italiji i gradiš­ćan­skimi Hrvati pred svim i u Austriji ali i u Madjarskoj i Slovačkoj.

Tagovi: 

Premijera na pozornici u Trajštofu: Dorotea Zeichmann s »Fantazija«

U Trajštofu domaća kazališ­na grupa Živo sreb­ro je na Vazmeni pandiljak, 28. ma­r­ca pozvala na premijeru u farski škadanj. Ukupno 17 glumcev je prikazalo tri kr­at­ke kusiće i to od Doroteje Zeichmann monodramu »Fan­tazija ili lu­ksuz na brodu« i komedije iz pe­ra Martina Jordanića »Dvi šlefure« i Jo­ške Weidingera »Autovoza­čki psihološki test«. Ljetos je sudjelovalo i nekoliko mla­djih glumcev, pred svim i iz porodice Kornfeindove vele­o­bitelji. Režiserka je i ljetos opet bila Zlatka Gieler, ka je ovput i sama stala na pozornici u Jordanićevom skeču.

Tagovi: 

Izložba o mnogovrsnosti narodnih grup Gradišća u likovnoj umjetnosti

U Projektnom prostoru Zemaljske galerije u Željeznu četvrtak, 22. januara je bilo otvaranje izložbe likovne u­m­jetnosti »S­like mnogovrsnosti — narodne grupe u likovnoj umjetnosti«. Izložbu su sastavili i uredili djelatniki Kulturnoga referata zemlje Gradišće pod peljanjem mag. Margit Fröhlich ka je dala uvod u izložbu. O na­ticanju, u kom su sudjelovali slikari i slikari­ce kao i grafi­čari/ke i su se bavili temat­s­kim područ­jem kulturne mno­govrsnosti etničkih grup u Gradišću, je in­formirao pravi dvor. savj. dr.

Franz Probst: „Misli o Rudolfu Klaudusu“ ¨— velikanu slikarstva

U Pokusu, hrvatskom kul­turnom časopisu iz Gradiš­ća (broj 1/1978) doajen kul­turne kritike u Gradišću, Vorištanac Franjo Probst piše pod naslovom „Misli o Ru­dol­fu Klaudusu“:
„Da postoji literatura Gradišćanskih Hrvatov, i to profilirana, svemu tomu jur već od 350 ljet, početo s Gregorom Mekinićem, prik Eberharda M. Kragela, Lovre Bogovića, Jo­že Ficka, Mate Meršić Miloradi­ća i Ignaca Hor­vata, ki nisu sa­mo regionalno poznati, ponovo nam je pokaza­la književna povijest.

 

Tagovi: 

Fusion Zagreb Jazzorchestra i Bečkih Čužov

Festival hrvatske glazbe u Beču jur 11. ljeto zare­dom austrijskoj i bečkoj publiki je predstavio hrvatsku glazbu svih žanrova i iz svih perio­dov glazbene povijesti u interpretaciji najpoznatijih i najboljih hrvatskih glazbeni­kov. Tim ne samo da se ono najvridnije hrvatske glazbe prezentira u jednoj od najve­ćih svitskih glazbenih i kulturnih metropolov — Beču, već se tim i kulturna ponuda Beča obogaćuje za jedan um­jetnički vridan i kvalitetan segment.

Tagovi: