Premijera na pozornici u Trajštofu: Dorotea Zeichmann s »Fantazija«

U Trajštofu domaća kazališ­na grupa Živo sreb­ro je na Vazmeni pandiljak, 28. ma­r­ca pozvala na premijeru u farski škadanj. Ukupno 17 glumcev je prikazalo tri kr­at­ke kusiće i to od Doroteje Zeichmann monodramu »Fan­tazija ili lu­ksuz na brodu« i komedije iz pe­ra Martina Jordanića »Dvi šlefure« i Jo­ške Weidingera »Autovoza­čki psihološki test«. Ljetos je sudjelovalo i nekoliko mla­djih glumcev, pred svim i iz porodice Kornfeindove vele­o­bitelji. Režiserka je i ljetos opet bila Zlatka Gieler, ka je ovput i sama stala na pozornici u Jordanićevom skeču.

Tagovi: 

Izložba o mnogovrsnosti narodnih grup Gradišća u likovnoj umjetnosti

U Projektnom prostoru Zemaljske galerije u Željeznu četvrtak, 22. januara je bilo otvaranje izložbe likovne u­m­jetnosti »S­like mnogovrsnosti — narodne grupe u likovnoj umjetnosti«. Izložbu su sastavili i uredili djelatniki Kulturnoga referata zemlje Gradišće pod peljanjem mag. Margit Fröhlich ka je dala uvod u izložbu. O na­ticanju, u kom su sudjelovali slikari i slikari­ce kao i grafi­čari/ke i su se bavili temat­s­kim područ­jem kulturne mno­govrsnosti etničkih grup u Gradišću, je in­formirao pravi dvor. savj. dr.

Franz Probst: „Misli o Rudolfu Klaudusu“ ¨— velikanu slikarstva

U Pokusu, hrvatskom kul­turnom časopisu iz Gradiš­ća (broj 1/1978) doajen kul­turne kritike u Gradišću, Vorištanac Franjo Probst piše pod naslovom „Misli o Ru­dol­fu Klaudusu“:
„Da postoji literatura Gradišćanskih Hrvatov, i to profilirana, svemu tomu jur već od 350 ljet, početo s Gregorom Mekinićem, prik Eberharda M. Kragela, Lovre Bogovića, Jo­že Ficka, Mate Meršić Miloradi­ća i Ignaca Hor­vata, ki nisu sa­mo regionalno poznati, ponovo nam je pokaza­la književna povijest.

 

Tagovi: 

Fusion Zagreb Jazzorchestra i Bečkih Čužov

Festival hrvatske glazbe u Beču jur 11. ljeto zare­dom austrijskoj i bečkoj publiki je predstavio hrvatsku glazbu svih žanrova i iz svih perio­dov glazbene povijesti u interpretaciji najpoznatijih i najboljih hrvatskih glazbeni­kov. Tim ne samo da se ono najvridnije hrvatske glazbe prezentira u jednoj od najve­ćih svitskih glazbenih i kulturnih metropolov — Beču, već se tim i kulturna ponuda Beča obogaćuje za jedan um­jetnički vridan i kvalitetan segment.

Tagovi: 

Zagrebačka Filharmonija proslavila „200 ljet Austrijskoga Solnograda“ (1816.-2016.)

Zagrepčani su umjesto „Radetzky-marša“, prvo izveli (takaj od istoga Straußa) — „Jelačić-marš“(!). Potom kad se je osobno uvjerila u kvalitetu zagrebačkoga orkestra… pozvala ih je čelnica salcbur­škoga kulturnoga saveza Eli­sabeth Fuchs. 100 metrov široka pozornica. Publika na noga“ (B. Pofuk). Pa još i Suppè…

 

Bečani ovacijama ispratili bravuroznu Dianu Haller

U palači Eschen­bach u sklopu 11. »Festivala hr­vat­ske glazbe u Beču« 29. novembra nastupila je mlada rije­čka mezz­o­sopranistica s eu­ro­p­skom karijerom Diana Hal­ler, uz pratnju pijanista Filipa Fa­ka. Za nju se veli, da je „no­va Cecilija Bartoli“ a ona je impr­e­sivnim glasom i stasom nadm­a­šila sva očekivanja posebno za­htjevne i glazbeno ob­razovane bečke publike ka je (ovu) hr­vat­sku umjetnicu ispr­a­tila burnimi odobravanji i ova­cijami.

Tagovi: