U Zagrebu je 24. maja o­držana 2. sjednica Me­dju­vla­dinoga mišovitoga odbora za provedbu Sporazuma iz­med Hrvatske i Črne Gore o za­šći­ti prav manjin. Čla­ni odbora imenovani su od vladov Republike Hrvat­ske i Črne Gore. Činu ih predstavniki nacionalnih manjin i predstavniki nadležnih ministarstav i u­r­e­da (kultura, vanjski posli, o­brazovanje, unutarnji po­s­li).

ZAGREB — Sjednicu je ot­vorio državni tajnik Središnje­ga državnoga ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas, pred­sjedatelj hrv. dijela Mmo-a, istaknuvši kako se RH i Črna Gora ubrajaju u europske dr­žave ke na svojem području o­siguravaju vrlo visoku razinu manjinskih prav, sukladno me­djunarodnim standardom zašćite prav nacionalnih manjin.

V. d. tajnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava Vla­de ČG Valon Dasharami, pre­d­sjedatelj črnogorskoga dijela Mmo-a, je izrazio zadovoljstvo nastavkom suradnje s ciljem u­naprjedjenja i zašćite prava obadvih manjinskih zajednic.

Kategorije