Gdo si božićno drivo kupi sa žiljem, si je po Božiću mo­re posaditi vani, a sljedeće Bo­žiće si je opet more skopati i odnesti u stan, ako mu se u zemlji nije preveć proširilo žilje. Drivo je najbolje kupiti kod vrtljara, i to ne veće ne­go jedan metar. Tako će vani najsigurnije ra­sti. Neka bi mu žilje bilo za­motano u vriću. Do Bad­nja­ka se neka božićno drivo dr­ži u čripu ili kontejneru u garaži, pod lopom ili nutri u hladnom zimskom vrtu. Važ­no je poljivati je redovito. Ono se neka još ne nauči na teplinu stana. Od Bad­njaka početo se ono ne smi duglje ostaviti u stanu n­e­go deset dani.

Da bi se opet naučilo na hlad­niju temperaturu, opet oko dvih tajedan dugo neka ostane u garaži, pod lopom ili u zimskom vrtu. Kad je pak za­sadite u vrtu, je poljivajte sva­ki dan malo, da ne počne gubiti iglice. Iskopajte dost veliku škulju u zemlju, da bi cijelo žilje bio pokrto. Mjesto, ko ste si zibrali za bivše bo­žić­no dri­vo, ne­ka bu­de sun­čano i dost da­leko uda­ljeno od visokih stabalj, ka bi mu mogla krasti vlagu u zemlji. 

Kategorije