Na prevaru u partnerstvu ili hištvu moremo gledati iz različnih perspektivov. Diskutirati to s moralnoga gledišća, ne bi bilo eficijentno, ar moral nije jasno defini­r­a­na kategorija. Smisla ima samo, na­brojiti psihološke aspekte pre­­vare: Kakov člo­vik ten­dira pre­vari? Ča človika motivira na prevaru? Se isplati prevara?

Pod prevarom raz­umimo para­lelnu tajnu ve­zu hištvu ili partnerstvu človika, ki je vezan s drugim člo­vikom i mu je moralno, usmeno ili pravno obećao, da će mu biti vjeran.

Kronično nezadovoljstvo i svadje u partnerstvu ili hi­štvu pak neriješeni konflikti su odlučujući motivi za preva­ru? Partneri ili hižniki se polako počnu mrziti i distancira­ti jedan od drugoga. Kronično nezadovoljstvo i odbijanje partnera su jaki motivi za iskanje pažnje i simpatije izvan hištva. Prevarom človik poku­šava kompenzirati svoje ranje­no samopoštovanje i odstraniti nezadovoljstvo sa svojom situacijom. Mnogi ljudi ostaju u partnerstvi ili hištvi, u ki nisu srićni i u ki se je ljubav jur zdavno ugasila. Ti ljudi su o­svidočeni, da je usameljenost strašna i neizdržljiva i zato se med dvimi zli odluču za kompromis. Oni živu s partneri, ke ne ljubu, a s druge strani imaju avanture, da bi sebi doka­zali, da su ionako dragocjeni i atraktivni. Ta doživljaj im sa svojim partnerom fali.

Pokidob da sumljaju u sebe, moraju/kanu sebi dokazati svoje sposobnosti, iako je to ženskarenje. U psihologiji se u tom pogledu govori o sindromu Don Juana. Don Juan je labilan ljubavnik, slab karakter, nesposoban za diblje ćuti, ki u kratki avantura išće ideal­nu ženu. Sa­mo da idealizacija ne dura dugo, kad na ovom svitu naravno nijedan človik nije perfektan, ča se s vrimenom očituje. Čim se je ohladio entuzijazam idealizirani partner postaje neinteresantan. Zbog toga Don Juan išće novu avanturu, da bi prepričio ćut ma­nje vridnosti. Ova stra­tegija je tipična za muže. Že­ne se mužem fantu in­di­rekt­no, pasivno-agresivno. Osobe, ke varaju svoje partnere su nesigurne u sebe, bo­ju se samo­će, ni­su u stanju izraziti svoje nezadovoljstvo.

Na kraju se moramo pi­­tati, je li se ispl­a­ti varati partne­ra ili preciznije formulirano: Koga človik va­ra, kad vara partnera? Prevara je zatajivanje problemov. Človik, ki vara, nije u stanju konfrontirati se s vlaš­ćom manjevridnošću, stra­hom od raz­dva­janja i rješavanjem kon­fliktov. Ali namjesto avanturov je konstruktivniji, pravoda te­ži način, suočiti se s vlašćimi prob­lemi.

Prevara ne odstranjuje strah samoće, ćut manje vridnosti i konflikte u hištvu. Prevara je samo prolazno olakša­nje, ali ne prava metoda, kako se moru riješiti problemi.

(Agnjica Schuster)

Kategorije