Gdo mi je ušio moje naj­dra­že hlače ili majicu, ku sam si novo kupila? Vjerojatno se to ne pitamo, kad u hipcu entuzijazma i zadovoljstva posiza­mo za pineze, da bi platili novi kusić, koga smo si zibrali. Ali pitanje, ki je u­šio moju garderobu u ormaru, je važno. Kad se je 2013. lje­ta u Bangladešu zru­šila zgrada Rana Plaza, u koj je poginulo mnogo djelačic u tekstilnoj industriji, ke su pr­o­ducirale pratež za najpoznatije svit­ske marke, se je ve­lik dio konzumentov počeo predomišljati i orijentirati  pre­ma Fairtrade produktom.

Konzument je odgovoran za to, ča si kupi. Ako se pitamo, je li moremo podupirati lokalne dizajnere i producente, Fairtrade i eco-friendly pro­ducirane, smo na dobrom pu­tu. Mnoge velike marke su konačno počele producirati Fair­trade modu, da bi čuvali prava onih djelačev, ki su uklju­čeni u proces tekstilne produ­kcije. Etički prihvatljivo kupo­vanje ne znači da moramo poj­ti u dizajnerske butike, kade se moramo financijski skrvaviti. Fair Trade ili eco-friendly mar­ke postoju, ke su draže, kvalitetne i ke duže držu, tako da se isplati kupiti je. Ali etičko kupovanje ne triba biti eksorbitantno drago. Etički prihvatljivo postupati znači, kupo­vati onakovu pratež, za ku su svi, ki su omogućili, da imamo našu pratež, pravično plaćeni, da nisu tribale trpiti živine i da je oprava producirana u adekvatni ekološki prilika. Ako se budemo držali tih moralnih principov, ćedu se probiti oni producenti, kim je važno, da šivalje i krojači, piglačice i pi­lači itd. dostojno budu plaćeni za njev trud. To je naime i ljudsko pravo, da se djelo človika cijeni i honorira. Zato je važno, da se pri kupovanju pitamo: Moram ovo imati? Ako moram, slijedi pitanje, je producirano u skladu s pravi človika, živin i okoliša? Optimalno je ciljati na domaće marke, iako je minimaliziranje kupovanja najbolje geslo. Sad u vri­menu ljetnoga odmora si rado ča donesemo za spominak iz tudjih krajev. Neka to ne bu­de cio kofer, nego samo jedan kvalitetan dio, ki će nam dugo služiti. 

U vlašćem or­maru će­mo naj­ti oprave, ku sigurno moremo kombinira­ti kot ju još nikada nismo no­sili. Pritom m­o­remo velje i minimalizirati svoj ormar! Kusiće, ke rado nosimo, ćemo si držati, a os­ta­le moremo darovati i koga raz­veseliti.

Umjesto da kupujemo pratež zato, kad je lakocjenu i kad je upravo rasprodaja, je bolje da se interesiramo za pozadinu. Gdo je mučno ušio ov ili on kusić, kade je producirana ova ili ona bluza, od koga materijala je štof i u koj zemlji je recimo zrasao pamuk. I onda, čim smo si pažljivo zibrali hlače ili halju, nam neka dugo bude na veselje, i to jako dugo.

(Agnjica Schuster)

Kategorije