Jedno od najvažnijih arheoloških nalazišć na svitu, Gobekli Tepe u kurdskom dijelu Turske, je znamda bilo ono mjesto, kade je Eva Adamu dala jabuku, ada kade je bio biblijski paradižom! Gobekli Tepe su otkrili 1994. ljeta, kad je neki pastir išao mimo gr­ma malinov i onde upametzeo nešto neobičnoga. Otpuh­nuo je pijesak i zagledao velik du­žič­ljast kamen.

Arheologi su na tom mjestu počeli iskapati i postavili su tezu, da je onde mogao biti biblijski vrt, Eden. Kamenje, ko je iskopano, su impozantni megaliti, naime grobni i kultni spome­ni­ki gra­djeni od velikih k­a­menih blokov. Na većini njih se vidu sli­ke od div­ljih svinj, rac, orosla­nov i rakov. Kamenje predstavlja ljud­ski oblik.

Gobekli Tepe je hram u paradižomu i najvažnije arheološko nala­ziš­će na svitu. Megaliti su pod zemljom i najma­nje 12.000 ljet stari.

On­de su do 1994. ljeta Kurdi čuvali svoje ov­ce. 

Kategorije