Pojačana kontrola granic Austrije zbog migrantov

Na balkanskoj ruti austrijske vlasti trenutno uočavaju povećano kretanje izbiglic, odnosno krijumčarov zbog če­ga su opravdane pojačane kontrole granic Austrije, is­ti­če šef centralne kancelarije za borbu protiv krijumčarov (šleperov) i trgovinu ljudi u Ministarstvu unutrašnjih po­slov Austrije Geral­d Tacgern.

BEČ — Gerald Tacgern je austrijskomu radiju Orf rekao da je od početka ljeta zaustav­ljeno jur 17.000 osob ke su il­e­galno ušle u zemlju, a agenciji Apa je rekao, da je teško ut­vr­diti kom rutom su došli, jer, kako je objasnio, ako migran­ti ki dojdu prik Italije u Austriju budu uhvaćeni u Beču, polazi se od toga da su došli prik ba­l­kanske rute. Zbog pojačane kontrole austrijskih pogra­nič­nih vlasti zbog ilegalnih mig­ranton, na graničnom prelazu Hegyeshalom-Nikištrof kilo­m­e­tarske kolone vozil čekaju na ulazu u Austriju na auto-pu­tu M1, javljaju madjarski mediji.

Austrijska policija kontro­li­ra automobile, autobuse i te­ret­njake u potragi za migranti, pak se vozila zadržavaju oko dvi ure na ulazu u Austriju.

Istovrimeno ističe da se ne more govoriti o kompletno za­tvorenoj balkanskoj ruti, jer i dalje onde prolazu ilegalni m­i­granti. Istina, umjesto već ti­suć, koliko je dnevno prik te rute dolazilo u Austriju 2015., sada je trideset njih dnevno. 

Primetivši da je poslidnjih tajedan registrirana „pove­ća­na aktivnost“ izbiglic, odnosno krijumčarov na balkanskoj ru­ti, Tacgern je naveo da se u Srbiji nalazi oko 5.000 mig­ra­n­tov, od kih neki sada pokuša­vaju da dojdu do Austrije i Nimške. On veli i da su neke grupe, ke su proteklih dani u­hvaćene u Austriji, imale jur kontakt s policijom u drugi ze­mlja, tr objašnjava da trenutno krijumčari pokušavaju migrante iz Srbije da prebacu u Hrvatsku i onda u Madjar­sku, kako bi potom prik južnoga dijela Gradišća ušli u Austriju.