Ambiciozan je cilj europ­ske gradjanske inicijative »Minority Safepack-Milijun potpisov za raznolikost Europe«. Inicijatori su skupa sa stručnjaki izdjelali katalog ko­­n­kretnih mjerov za očuvanje, osiguranje i razvijanje kulturne i jezične šarolikosti Europe, ka se pred svim zrcali u ma­nji­na. Ide za mjere na području kulture i jezika, obrazovanja, političke participacije, financij­ske potpore itd.

A EU ima uz 23 službene jezike već od 60 regionalnih i manjinskih jezikov, ke govoru oko 40 milijoni ljudi.

Tekst i opis inicijative morete najti pod adresom: http://www.minority-safepack.eu

U Austriji se je na inicijati­vu nekih društav koru­ških Slovencev i gradišćanskih Hr­vatov formirao poseban Komitet, komu su se pr­iklju­či­le sve slovenske krovne organi­zacije kao i skoro sva mjerodavna i nadregionalna hrvat­ska društva. Inicijativu u me­djuvrimenu podupiraju jur i neke ličnosti javnoga života, a smisao i cilje austrijskoga komiteta je izgradnja čim šir­je i uže mriže informiranja i podupiranja i različne akcije i aktivnosti, kako bi se motivirali gradjani, da potpišu ovu inicijativu.

Najjednostavnije to ide online, putem interneta, i sve skupa ne dura niti dvi minute. Tribate imati pri ru­ki samo pasoš ili osobnu iskaznicu. Na formular za pot­pisivanje morete dojti pu­tem stranice http://www.minority-safepack.eu na koj ćete najti veliki znak SIGN, ili direktno https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/.