Po sastanku zastupnikov savjetov austrijskih narodnih grup s Nikijem Berlakovićem i Reinholdom Lopatkom od Övp-a koncem aprila, su se pandiljak, 22. maja sastali zastupniki narodnih grup s Fpö-političari u parlamentu. Govoračica za narodne gru­pe u Slobodarskoj stranki, Anneliese Kitzmüller i Johannes Hübner, su sudjelovali pri ovom razgovoru, pri kom je pretežno išlo za naobrazbenu reformu i mnogo­diskutiranu novelu zakona za podupiranje štampe.

BEČ — O detalji ovoga razgovora u parlamentu za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradiš­će je rekao Matthias Wagner, zastupnik Hkd-a u Savjetu za hr­vatsku narodnu grupu, da je bila Anneliese Kitzmüller „ja­ko zain­ter­esirana i si je sve po­slušala“. K­ako je Wagner na­dalje rekao za Orf Gradišće, „Anneliese Kitzmüller posebno je bila zainteresi­rana ča se tiče manjin­skoga školstva u Beču i ča se on­de planira. Ča se tiče reforme naobrazbe i no­velu zakona o podupiranju štampe, da je momentano te­ško za reći, kako daleko bi se moglo to realizirati. Pokidob, da za novelu zakona o podupi­ranju šta­mpe još nije predloga na stolu, se pred izbori već ništ neće pokrenuti. Je li će se zakon o noveli naobrazbe za­ključiti, to da su pitanja, ka bi se morala staviti koalicijskim partnerom, je rekao Wagner.

Dosada da su bili sastanki sa svimi političkimi frakcijami, zastupanimi u Nacionalnom vi­jeću, zvana s Team-om Stronach, jer ovi nimaju govorača za narodne grupe. Sada da mo­ru samo čekati na izbore, je rekao Matthias Wagner, član Savjeta za hrvatsku narodnu grupu pri Saveznom kancelar­stvu. Sudioniki narodnih grup pri razgovoru s plavimi:

  • Bernard Sadovnik (koru­ški Slovenci)
  • Matthias Wagner (gradiš­ćanski Hrvati)
  • Paul Roth (bečki Čehi)
  • Karl Hanzl (bečki Čeh i član Savjeta publike u Orf-u)
  • Attila Somogyi (gradiš­ćan­ski Ugar)
  • Michael Stumpf (bečki Ugar u Savjetu i Fpö-političar, zastupnik u bečkom Zemalj­skom saboru i općinski savjet­nik).

(uredn.)

Kategorije