Narodna stranka i PSOE minjaju se na vlasti poslidnja četira desetljeća

Prema poslidnjim anketam na izbori u Kataloniji mo­gla bi pobijediti Katalonska repub­likanska livica (Erc), čiji je peljač Oriol Junqueras u pri­tvoru pored Madrida jer je kao potpredsjednik katalonske vl­a­de sudjelovao u pro­glašenju n­ezavisnosti. On je upozorio da je tim onemogu­ćen pripra­viti se za izbore. Pritvoreni du­žnosniki moru sudjelovati na izbori dokle im traje su­dj­e­nje, sve dokle eventualno ne budu progla­šeni krivimi. Ovih dani se stranke pripravljaju za izbore i koalicije. 

BRUXELLES/BARCELONA — Neizvjesno je hoće li Erc zajedno s o­s­talimi strankami za nezavisnost steći ve­ćinu u katalonskom parlamen­tu. Te stranke su na poslidnji izbori 2015. osvo­jile 72 od 135 mjest, ča im je omogućilo usvajanje zakona o odcipljenju od Španjolske, organiziranje refe­renduma i izglasavanje samo­stalne repub­li­ke Katalonije. „Sada su po­zn­a­te posljedice kršenja zakona i državnoga udara“, izjavio je Hernando. „Članak 155. more se primije­niti u svakom trenut­ku, pak i po izbori bude li po­tribno“.  Španjolsko ministarstvo financijov tužilo je bivše katalonske dužnosnike za upotrebu javnoga pineza za promica­nje referenduma o nezavisnosti, kupnju materijala, a takaj i za financiranje organizacijov Katalonske nacionalne sku­p­šćine (Acn) i Omnium Cultu­ral, ke zagovaraju nezavisnost i pozivaju na mirne prosvjede, demonstracije. Dvojica čelnikov tih dvih organizacijov na­lazu se u pritvoru od 16. listopada tr je odbijen zahtjev da se branu sa slobode. Pritvorenimi vladinimi dužnosniki se još od prošlog tajedna stavljaju na teret upotreba javnoga pineza za referendum, neposluh i pobuna. Enric Millo, izaslanik španjolske vlade u Kataloniji, poslao je 14. novembra poruku Puigdemontu u koj mu savje­tuje korišćenje „zdravoga raz­uma“ tr „smirenost“ jer ga nikada nije „čuo tako uzbudjeno­ga“ (aufgeregt) kao danas.

Pui­gdemont je u novom raz­govoru, ov put za katalonsku radijsku postaju Catalunya Ra­dio rekao kako je pripravan za izručenje Španjolskoj tr da on i četvero njegovih suradnikov moru završiti u španjol­skom zatvoru. Naveo je kako Millo nima pravo ponašati se kao predstavnik katalonskih institucijov jer ga narod nije izabrao. Puigdemont je istaknuo kako „Europa ne more imati cijelu jednu vladu u zatvoru ili egzilu“. Potpredsjednica špa­njolske vlade Soraya Sáenz de Santamaría rekla je 13. novem­bra kako Španjolska poštuje odluku belgijskoga pravosudja da se Puigdemont i četvero dužnosnikov brani sa slobode u iščekivanju odluke o izru­če­nju Španjolskoj.

Kriza u Kataloniji drugi je veliki problem za Španjolce po nezaposlenosti, pokazuje anketa Centra za sociološka is­traživanja (Cic). Kao najveći problem u Španjolskoj 66,2% ispitanikov navelo je ne­zapos­lenost, a njih 29% si­tuaciju u Kataloniji. Mjesec dan ranije samo 7,8% stanovnikov navelo je katalonsku krizu kao najve­ći problem. Referendum o nezavisnosti Katalonije održan je 1. oktobra a Cis je proveo istraživanje od 2. do 11. okto­bra Istovrimeno, istraživanje pokazuje kako je od tada naj­već profitirala španjolska stra­­n­ka centra Gradjani ka se protivi nezavisnosti Katalonije. Ona je ojačala tri postotne bo­de no i dalje je četvrta snaga na razini Španjolske. Narodna stranka desnoga centra, na vlasti od 2011., ima potporu 28% gradjanov, livi centar Psoe 24,2%, liva koalicija Uje­dinjeni moremo u koj je Podemos 18,5% a stranka Gradjani 17,5%.

(uredn.)

Tagovi: