Jisti moramo i na svetke, ia­ko se jur unajper bojimo da bi si mogli nabrati dodatne ki­le. Iako u pogledu na hranu svenek doznajemo novosti, neke fiksne ideje o hrani ima­mo. Na priliku ove tri:

Sadja moremo jisti, koliko ka­nimo: Sadje je zdravo zdravo, ali da ga sada moremo konzumirati, koliko kanimo, ne štima, ar sadje sadržava cu­kor, ki nam more naležati. Neka nam dva do tri kusići sadja dnevno bude dost.

Kruh od cijeloga zrnja je rav­no tako zdrav kot i bijeli: Ovde moramo mi­sliti na takozvani glikemijski in­deks. Glikemijskim inde­ksom mirimo brzinu, s kom cukor po konzumiranju hra­ne dospene u krv. Misli se da je glikemijski indeks, ki je viši nego 65, odgovoran za debljanje. Bijeli kruh ima vi­sok glikemijski indeks, a črni od cijeloga zrnja ima niskoga.

Od krumpira tustimo: Repu­tacija krumpira se je velje po­čemerila, čim se je doznalo, da ima visok glikemijski indeks. Zato se preporučuje konzumirati ga s mesom, ri­bom i povrćem. Od krum­pi­ra od­ustati ne bi bilo dobro, ar sadržava dragocjene su­pstancije, na priliku kukoamin, ki prepričuje vi­sok tlak. Zvana toga se od njega moremo brzo za­sititi, a ne sadr­žava mnogo kalorijov.

Kategorije