Većina človičjih organov sadržava hijaluronsku kiselinu, ali koža je ima najveć. Hijalu­ronsku kiselinu su ot­krili pred pol stoljeća u oč­noj jabučici. Ona ima za­da­ću da veže vo­du. Ona ispu­njuje praz­nine med tkivom (Ge­webe) i tim podmazuje zglo­­be, da se ne bi rabila kost na kosti. Zbog svoje spo­sobnosti ap­sorbi­ra­nja vode, je ona najbolje o­ružje u borbi protiv starenja kože. Prik 50% ove kiseline je med celami kože, kade se skrbi za elas­ticitet i čvrs­toću. Ona je uz ko­lagen od­go­vo­r­na za naš mladolik izgled.

Našoj koži je ada potribna hijaluronska kiselina, da bi bila prez rancev, da bi se stimulirala produkcija k­o­lagena i da bi se ko­ža mogla braniti protiv slobodnih radikalov. Hijalu­ron­ska kiselina pod kožom djeluje kot guba, ka apsorbira vodu. Človik u svakom dje­liću tijela ima oko 15 gramov te kiseline. Sa starošću mu se u ali smanji produkcija hijalurona. Ali postoji metoda, kako se moru prepričiti ran­ci. Has­­nuju se ta­ko­zvani dermalni fi­leri, ki sadržavaju hija­lu­ronsku kiselinu i se injiciraju di­rekt­no u kožu, ka u velje opet izgleda mladoli­ko. Dermalni fileri su djelotvor­niji nego kreme s hijaluronskom kiselinom.

Kategorije