Približuje se božićni čas, a tako i kupovanje. Mnoge ljude bludu motivi, zač si uop­će ča kupu, a pak navike, kako kupuju. Jedan uzrok za priko­redno kupovanje je poželjenje nezadovoljnoga člo­vika za kratkotraj­nim zado­volj­st­vom. To je naravno jak motiv. Za to da smo razo­č­a­rani i frustrirani svaki dan imamo uzrokov već nek dost. Kako bi pak prem toga uzdrž­ljivo postupali pri kupovanju?

Ako si osvistimo, da vlašće nezadovoljstvo nije jedini uzrok za maneno kupovanje, nego da nam se kupovanje diktira u našem društvu, ćemo laglje pre­obladati želju, da ča moramo imati, da bi bili srićni. Lipo je imati minimalističan stan i živiti u ambijentu, u kom je dost zraka za odsapanje. Ćut urednoga doma je neizmjerno u­go­dna. Zvana toga ne tribamo toliko vrimena posvetiti dugovanju, ko smo si nakupovali i ko nam napunjuje stan.

Kako bi se pak mogli čuvati  toga prokletoga impulzivnoga kupovanja? Idealno je pitati se pri svakom kupovnom izazovu: Mi je ta artikl potriban? Će mi to biti na škodu, ako ga nimam? Ako su moje zimske čižme kompletno promočene, kad vani sniga, su si vjerojatno odslužile svoje i mo­ram zagledivati za novimi. Ali čim smo odlučili, da su nam potribne nove, si moramo pre­misliti, s kom garderobom će­mo je kombinirati, da ne bi tri­bali još jedne, a pak i druge. Ča je u trendu, neće dugo os­tati moderno. Zato je bolje od­lučiti se čižme, kim neće iste­ći datum i u ki ćemo još dugo gaziti po snigu, a ne samo jednu sezonu.

Snižene cijene su čudakrat uzrok, zač dugo ne premiš­ljavamo, nego kupimo! Ali rasprodaja je marketinški trik.  Mi mislimo da šparamo, a is­to­vrimeno već kupujemo. Na ta mar­ketinški trik ne tribamo nasjesti. Zato je dobro pitati se: Kad bi ovo bilo trikrat ta­ko drago, bi si to isto kupio/ kupila? Ako se to pitamo svenek, kad zmiramo na nešto, ćemo spoz­nati, je li kupujemo sa­mo zato, kad je lakocjenu ili za­to kad nam je za­istinu potribno. 

Odrediti si mo­remo i limit kupovanja, recimo je­dan kusić prateži, jedan CD, jed­nu knjigu itd. misečno. Tako će­mo si prišporiti pi­nez, ke moremo ulo­žiti u kvalitet. Ču­vati se moramo i špontanoga kupovanja. Slu­čajno smo u varošu i zagledali smo u izlogu zvanaredno lipu vazu. Preporučljivo pravilo bi moglo bi­­ti: Ako si tu vazu tako željim, bi mogla čekati i do zutra. Ako doma jur imam vazu, a ipak kanim novu, bi sada imala jur dvi.

Zato bi bilo optimalno da za svaki artikl, koga si kupim, moram jednoga odstraniti. Ako je kvalitet vaze u izlogu bolji nego domaće vaze, ju morem zaminiti no­vom. Sta­­ru pak morem darovati, morebit još i za Božić.

(Agnjica Schuster)

Kategorije