Žitak nije svenek zabavan, ka­dakoč more biti iscrpljujuć. U ta­kovi situacija je bit­no da ostanemo pozitivni. Ogor­če­nje nijednomu ne hasni. Ipak ćemo predstaviti nekoliko karakteristikov ogorčenja, da bi se s njimi konfrontirali i je mogli preminiti.

Konstantno nezadovoljan je človik, ki je doživio psihičke traume. Fantiti se onim, ki su nam škodili, nije pravi put. Nije potribno zabiti razočaranje, ali važno da nas ne paralizira. Ogorčeni ljudi ra­do dramatiziraju malenkosti, da bi skrenuli pažnju na se­be. Tako ne moru držati prijatelj­stva, ar ne more svenek sa­mo jedan biti u centru pažnje.

Nenavidnost je destruktivna emocija. Gdo je nenavidan p­oznancu, ki je postignuo ne­što u žitku, neka prestane pri­spodabljati se s uspješnim po­znancem. Koncentrirati se na vlašći žitak je izlaz iz te di­leme. Bitno je samo, dostignuti vlašće cilje.

Pesimistični ljudi zvećega ko­municiraju na ciničan način. Iako je umiren cinizam duhovit, se lako pretvara u jedini oblik komunikacije. Malo pozitivnoga sta­va prez stalnoga očekivanja najgorjega, mo­re biti olakša­nje za dušu.

Nije sve u žit­ku pod našom kontrolom. To moramo pri­hvatiti. Ali zbog toga ne tribamo biti foku­si­ra­ni samo na negativno. Dost je pozitivnoga, nač bi se morali koncentrirati, i onda će nam se žitak najednoč preminiti na bolje.

Kategorije